Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Justeringar i förfrågningsunderlaget för primärvården 2015

Landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör har inför annonseringen av primärvårdens uppdrag från och med 2015 beslutat om några justeringar i förfrågningsunderlag ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län” efter landstingsstyrelsens fastställande 10 juni 2014. Justeringarna är införda i det publicerade förfrågningsunderlaget.

2.2 Ansökan och begärda handlingar

Förtydligande:
Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn på företrädare för sökanden och personnummer framgå.

Rättelse:
Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men Landstinget kan komma att ta ut eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens ekonomiska förutsättningar.

Förtydligande:
För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art.

Landstinget kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig om att sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga (omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i förhållande till uppdragets omfattning.

Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt:

  • Kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning
  • Tidsperiod
  • Kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Landstinget förbehåller sig rätten att söka egna referenser.

6.3 Läkemedel

Förtydligande:

  • användning av ApoDos
  • dokumentation vid läkemedelsförskrivning
  • uppföljning av antibiotikaförskrivning
  • kassation av läkemedel

6.3 Medicinsk service

Rättelse:
Eventuella laboratorier i egen regi ska vara ackrediterade av Swedac eller motsvarande kvalitetssäkring.

7.1 Vårduppdrag

Förtydligande:
Vårdenheten ansvarar för att klockan 08:00-17:00 årets alla dagar, i egen regi eller genom skriftliga avtal med annan vårdgivare, tillgodose vårdbehovet hos invånarna som valt enheten.

7.12 Psykisk hälsa

Rättelse:
Borttaget krav på legitimerad psykolog eller psykiatrisjuksköterska. Verksamhetschefen ansvarar för att all personal har erforderlig legitimation och kompetens för uppdraget.

10.4 Läkemedel

Rättelse:
Vårdenheten betalar förmånskostnaden för basläkemedel för invånare som valt vårdenheten (oavsett förskrivare).

10.4 Vård av patienter från andra landsting

Rättelse:
Landstinget ersätter vårdenheten för vård av patienter som valt vårdenheten men som är folkbokförda i annat landsting på samma sätt som patienter från Jönköpings län. Vård av övriga patienter folkbokförda i andra landsting ersätts enligt avtal mellan Landstinget i Jönköpings län och patientens hemlandsting.

Uppdaterad: 2014-08-01
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv