Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Riktlinjer för primärvårdens jourverksamhet

Detta är ett förtydligande av avsnitt 7.4 i ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Dokumentet reglerar avgränsningar mellan primärvårdens jourverksamhet och patientens egenvård samt avgränsningar mot sjukhusens akutmottagningar och diagnostiska behov. Detaljregleringar för olika specialiteter regleras i Landstingets Faktadokument i intranätet. Lokala överenskommelser med detaljregleringar inom respektive sjukvårdsområde kan förekomma.

Innehåll:

Detaljregleringar för olika specialiteter:

Lokala överenskommelser

Lokala överenskommelser med detaljregleringar inom respektive sjukvårdsområde kan förekomma.

Riktlinjer vid handläggning av patienter som söker akut sjukvård (pdf, nytt fönster)

Öppettider

Enligt regelbok Primärvård inom vårdval i Jönköpings län ska jourcentralerna vara öppna vardagar 17:00-22:00, lördag, söndag och helgdag 10:00-22:00. Utöver detta föreligger ett beredskapsansvar vardagar 17:00-08:00 och helger 08:00-08:00  gällande vårdintyg och konstaterande av dödsfall utanför sjukhus samt vid behov akuta besök i kommunala eller eget boende.

Den sista bokningsbara tiden för patient som söker per telefon är kl 21:45. Patienter som ringer och bedöms ha behov av akut sjukvård samma dag men inte kan komma till jourmottagningen före 22:00 hänvisas till respektive akutmottagning.

Patienter som fått tid eller spontant söker jourcentralen före 22:00 ska färdigbehandlas av primärvården om inte annat överenskommes med respektive akutmottagning.

Sjukvårdsrådgivning

Beslutsstödet 1177 ska användas för sjukvårdsrådgivning:

  • Patienter som enligt beslutsstödet behöver tid hos läkare samma dag ska erbjudas detta.
  • Patienter som inte behöver tid samma dag hänvisas att ringa sin vårdgivare nästkommande vardag.
  • Patienter som enligt beslutsstödet behöver tid samma dag får inte avvisas utan att läkare rådfrågats.

Beslutsstödets anvisningar gäller oavsett om patienten ringer eller befinner sig på mottagningen.

På sikt bör system utformas så att de patienter som söker jourcentralen men inte bedöms behöva tid samma dag inte behöver ringa på nytt nästa dag utan sätts upp i vårdenhetens Tele-Q.

Avgränsningar mot sjukhusens akutmottagningar

Avgränsningarna mellan primärvård och akutvård är desamma oavsett dag och tid på dygnet:

Sjukdomstillstånd som normalt sköts på vårdcentralen dagtid ska skötas på jourcentralerna under jourtid. I klartext innebär detta att exempelvis ambulansfall som dagtid aldrig skulle körts till en vårdcentral inte heller under jourtid ska köras till jourcentralen utan direkt till respektive sjukhus akutmottagning. Det är ambulanssjuksköterskan som avgör om patient körs till vårdcentral/jourcentral eller akutmottagning.

Faktadokumenten avgör vårdnivån. Ambulans bör ringa vårdcentral/jourcentral innan man åker iväg med patienten och anländer till vårdcentral/jourcentral.

Detaljregleringar för olika specialiteter

Barn

Akut sjuka barn behandlas av jourcentralens läkare. Barn under 1 år hänvisas till barnakuten på Länssjukhuset Ryhov. För barn som dagtid sköts av barnkliniken rekommenderas kontakt med barnakuten för beslut om var barnet ska skötas.

Barn med andningssvårigheter som bedöms kunna hanteras med exempelvis inhalering behandlas av jourcentralens läkare medan barn som uppenbart behöver läggas in på sjukhus hänvisas till barnakuten.

Svårt sjuka barn som kräver ambulanstransport ska, om de är transportabla, köras direkt till barnakuten på Länssjukhuset Ryhov, annars till närmaste sjukhus. Där ska barnet bedömas och göras transportabelt av lämplig läkare vilket oftast är narkosläkare. Bedömning om narkossköterska eller narkosläkare måste följa med i transporten görs också lämpligast av narkosläkare.

Akutmottagningens läkare, vanligtvis medicinläkare ansvarar för remiss och dokumentation i journalen.

Vid behov av medicinsk rådgivning utöver det som kan ges av barnakuten på Länssjukhuset Ryhov, kan kontakt även tas med jourcentralens jour under jourcentralens öppettider som vid medicinska nödläge får assistera narkos- och medicinläkare.

Intoxikerade barn och ungdomar som bedöms behöva inläggning kan antingen läggas in på respektive länsdelssjukhus eller, om de är transportabla, transporteras till barnakuten på Länssjukhuset Ryhov.

Då distriktsläkarna enligt vårdvalsavtalet inte har några arbetsuppgifter inne på sjukhuset får inläggningarna skötas via medicinläkare eller narkosläkare antingen vid respektive sjukhus eller via remiss till barnakuten.

Fördelning av akuta patienter mellan primärvård och barnsjukvård, Fakta (nytt fönster)

Diagnostik

Jourcentralerna ska kunna göra enkel diagnostik för att exempelvis se om patienten har blodbrist, lider av diabetes eller har en allvarlig infektionssjukdom. För trombosdiagnostik remitteras i första för ultraljudsundersökning. Vid låg risk för trombos kan man nöja sig med ett akut D-dimer som då med hög sannolikhet utesluter trombos.

Ventrombos och lungemboli, Fakta (nytt fönster)

Gynekologi

Gynekologiska problem under graviditet liksom misstänkt våldtäkt hänvisa direkt till respektive akutmottagning eller kvinnoklinik för vidare handläggning.

Fördelning av akuta patienter mellan primärvård och gynekologi

Internmedicin 

Patienter som uppenbart behöver inläggning eller omfattande utredning med observation  redan vid telefonkontakt  hänvisas till medicinakuten.

För patienter från särskilda boende som anses behöva sjukhusvård finns möjlighet att skicka dessa direkt till sjukhusen utan att patienterna  passerar jourcentralen. Kravet från slutenvården är då att jourcentralsbakjouren tar telefonkontakt med medicinbakjouren  för att möjliggöra en inläggning direkt på vårdavdelning och därmed slippa besvärande väntetider på akuten.

Bensvullnad  och trombosmisstanke utreds av jourcentralen. Vid konstaterad trombos remitteras patienten till medicinakuten.

Fördelning av akuta patienter mellan primärvård och internmedicin, Fakta (nytt fönster)

Kirurgi

Patienter med enklare sårskador, enklare bukåkommor, urinstämma eller näsblödningar omhändertas på jourcentralen. Patienter där operativa ingrepp kan krävas hänvisas till akutmottagningen.

Akutkirurgi, Fakta (nytt fönster)

Ortopedi

Distorsioner och svaga frakturmisstankar handläggs på jourcentralen. Dessa skador kan under veckan oftast vänta till påföljande vardag. Klara frakturer med uppenbar felställning hänvisas direkt till ortopeden, liksom akuta senskador, luxationer och djupa handinfektioner, purulenta artriter, misstänkta cauda equina symtom och djup sårskada med misstanke om kärl-, nerv- eller senskada.

Patienter som redan är under behandling på ortopedkliniken inklusive patienter som opererats under den senaste månaden hänvisas till ortopedmottagningen.

Fördelning av akuta patienter mellan primärvård och ortopedi, Fakta (nytt fönster)

Psykiatri

Primärvårdens ansvar för patienter med psykiatriska diagnoser regleras av vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och primärvård. Dessa vårdriktlinjer gäller även jourtid. Patienter med psykiatriska diagnoser hänvisas till respektive psykiatrisk mottagning. Under jourtid saknas psykiatrisk öppenvårdsresurs utanför Länssjukhuset Ryhov. Vid behov av specialisthjälp måste psykiatriska mottagningen på Länssjukhuset Ryhov kontaktas innan patienten remitteras.

Jourcentralens ansvar för vårdintygsbedömningar gäller enbart de patienter som inte är inneliggande på sjukhusen.

Fördelning av akuta patienter mellan primärvård och psykiatri, Fakta (nytt fönster)

Radiologi

Ibland måste röntgenundersökningar av skelett och lungor göras via jourmottagningen. Patientsäkerheten kräver att röntgenbilderna även under jourtid i hela länet tolkas av radiolog.

För att underlätta handläggning som röntgas under jourtid kan patienter i vissa fall efter genomförd normal undersökning gå hem utan att träffa remitterande läkare eller primärvårdsjour.

Detta kräver en tydlig information till patienterna och en tydlig uppföljningsplan t ex telefonkontakt med primärvården nästkommande vardag som dokumenteras i röntgenremissen.

Vid remisser utan denna information skickas patienten alltid åter till primärvårdsjouren efter genomförd undersökning även vid normala fynd.

Ögon

Handläggning av ögonpatienter under jourtid, Fakta (nytt fönster)

Öron, näsa och hals 

Fördelning av akuta patienter mellan primärvård och öron-, näs- och halssjukvård, Fakta (nytt fönster)

Fastställt

Fastställt av hälso- och sjukvårdsdirektören 2011-11-18.

Mer information

Uppdaterad: 2018-01-12
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv