Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Jour och beredskap

Detta är ett förtydligande till avsnitt 3.6 Jour och beredskap i Regelbok för vårdval i Jönköpings län. Förtydligandet gäller från och med 2013-02-11 och ersätter PM ”Jour och beredskap” 2010-04-09.

Bemanning och tillgänglighet

Samtliga vårdenheter ska bemanna sina jourpass med de tjänster och kompetenser som behövs för att klara mottagningsbesök, telefonrådgivning och journalföring.

Bemanningen ska vara tillräcklig för att uppfylla Landstingets tillgänglighetskrav att 90 procent av besöken klaras av inom två timmar. Om detta inte uppfylls kan ersättningsavdrag göras enligt Regelbok för vårdval i Jönköpings län avsnitt 6.9.

Beredskap

Läkare i beredskapsjour ska vara omedelbart tillgänglig per telefon och ska med kort varsel kunna göra besök enligt avsnitt 3.6 i Regelbok för vårdval i Jönköpings län. Läkare i beredskapsjour måste ha kompetens motsvarande specialistnivå eller utbildningsnivå minst motsvarande slutet av en ST-utbildning.

För att uppfylla uppdraget krävs minst två läkare i tjänst samtidigt under jourcentralens öppethållande.

Ersättning

För att täcka de kostnader för jourmottagning som bokförs på vårdenheterna ersätts vårdenheterna med 9,40 kronor per invånare och år för de invånare som valt vårdenheten.

Varje vårdenhet ansvarar för laboratoriekostnader och radiologi som ordinerats av vårdenhetens personal. Vårdenheten ansvarar för samtliga sina personalkostnader även när personalen tjänstgör på jourmottagningen. I personalkostnaderna inräknas även kostnader för resor och eventuell logi.

Vårdenheten ansvarar för att beredskapsjouren har den telefonutrustning som krävs för att kunna nås omedelbart och för den övriga utrustning som krävs för att kunna fullfölja uppdraget och även nå journalsystemet Cosmic under beredskapspasset.

Ersättning till jouransvarig enhet

Jouransvarig vårdenhet ersätts med 3 kronor och 50 öre per invånare som är folkbokförd inom jourområdet. Uppdraget definieras i avsnitt 3.6 i Regelbok för vårdval i Jönköpings län.

Patientavgifter samt kostnader för lokalhyra inklusive städning, vaktmästeri och telefoni, datorer, läkemedelsförråd, sjukresor och investering av nödvändig utrustning bokförs på Landstingets kansli.

Kontakt

Magnus Mattsson Mårn
primärvårdsöverläkare
Folkhälsa och sjukvård

Fastställt

Diarienummer LJ 2012/1190
Fastställt 2013-02-11
av hälso- och sjukvårdsdirektören

Mer information

Gränsdragningen mellan primärvården och den specialiserade vården framgår av ”Riktlinjer för primärvårdens jourverksamhet”.

Riktlinjer för primärvårdens jourverksamhet

3.6 Jour och beredskap i Regelbok för vårdval i Jönköpings län

Uppdaterad: 2017-01-27
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv