Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Specialistutbildning (ST) för läkare i allmänmedicin

Regionen har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Regionen kan uppdra till av regionen godkänd vårdenhet att fullgöra hela eller delar av utbildningen.

Regionen utser och finansierar studierektorer för ST-läkare.

Studierektorer

Regionens studierektorer är ett stöd för verksamhetschefer, handledare och ST-läkare.

Regionens studierektorer ska, tillsammans med huvudhandledare på vårdenheten och ST -läkare, planera för och samordna ST-tjänstgöringen. ST-läkaren ska få en allsidig erfarenhet av verksamhetsområdet enligt gällande lagar, Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och regionens policy och målbeskrivningar. Vårdenheten ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ”Läkarnas specialiseringstjänstgöring” (SOSFS 2008:17 M). ST-läkaren ska delta i Regionens utbildningar och seminarier som ordnas av regionens studierektorer. Studierektorn kan besluta om avsteg när särskilda skäl föreligger. Studierektorernas roll är att:

  • Regelbundet följa upp och kvalitetssäkra utbildningsplatser för ST-läkare.
  • Informera berörd verksamhetschef och regionens vårdvalsenhet om eventuella avvikelser.
  • Ge utlåtanden om vårdenheten som utbildningsplats inför anställning av ST-läkare.
  • Vid behov ge råd till vårdenheten vid rekrytering av ST-läkare.
  • Informera nyanställda ST-läkare om ST-utbildningen.
  • Fortlöpande kontrollera att utbildningen genomförs enligt Regionens ST-koncept. Detta sker genom direkt kontakt med handledare och ST-läkare och/eller genom ”bredvidgång” hos ST-läkaren.
  • Samverka med studierektorer för AT-läkare om placering inom primärvården.

Vårdenhetens ansvar

Vårdenheten ska för utbildningsuppdraget ha minst två verksamma specialister inom allmänmedicin. En av dessa ska vara utsedd handledare och ha genomgått regionens handledarutbildning. För att vara handledare krävs minst fem års klinisk tjänstgöring efter läkarlegitimation. Vårdenheten ska aktivt samverka med regionens studierektorer och huvudhandledare samt upprätta ett av studierektorn godkänt ST-kontrakt.

Vårdenheten ska ha tillräcklig utrustning för utbildningsuppdraget, det vill säga medicinskteknisk utrustning enligt avsnitt 3.3 samt ögonmikroskop/spaltlampa och öronmikroskop.

Vårdenheten står för alla kostnader som är förenade med ansvaret för en ST-läkare. Vårdenheten anställer och har arbetsgivaransvar för ST-läkare. Anställningen ska vara tillsvidare och vårdenheten avlönar ST-läkaren under hela specialisttjänstgöringen.

Vid tjänstgöring utanför vårdenheten med placering inom sluten sjukvård ska eventuella jourer avlönas av den organisation där ST-läkaren tjänstgör.

Regionen ger även möjlighet till forsknings-ST inom primärvården med central finansiering.

Kontakt

Samordnare för studierektorer för ST-läkare i allmänmedicin

Daniel Gustafsson
070-275 11 57
Qulturum

Studierektorer

Dorte Kjeldmand
Höglandets sjukvårdsområde
010-243 59 18

Martin Lägervik
Jönköpings sjukvårdsområde
010-242 38 10

vakant
Jönköpings sjukvårdsområde
010-
 

Anna-Karin Ståhl
Värnamo sjukvårdsområde
010-244 70 87

Administrativ samordnare

Marléne Svensk
Primärvårdsenheten
Regionens hus
036-32 41 19

Frågor om utbetald ersättning för ST-läkare

Per Oskarsson
Ekonomiavdelningen
Regionens hus
036-32 45 57

 

Mer information

ST-koncept

Rutiner för ansökan och ersättning för ST-läkare

Avsnitt 7.21 Utbildning, Primärvård inom vårdval i Jönköpings län

10.6 Utbildning ST-läkare, Särskild ersättning, Primärvård inom vårdval i Jönköpings län

 

 

Uppdaterad: 2018-09-24
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv