Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Rutiner för ansökan om utbildningsuppdrag och ersättning för ST-läkare

Grundkravet för att anställa en ST-läkare inom allmänmedicin är att vårdenheten har minst 2 verksamma specialister inom allmänmedicin där minst en av dessa är utsedd att vara handledare.

Steg 1

Vårdenheten ansöker om utbildninguppdrag för ST-läkare genom att fylla i blanketten ”Ansökan om utbildningsuppdrag och ersättning för ST-läkare”.
Originalansökan skickas,tillsammans med kopia på ST-läkarens påskrivna anställningsavtal, till studierektorn för utlåtande. Därefter skickas ansökan till primärvårdsenheten för handläggning av ärendet.  

Steg 2

Primärvårdsenheten diarieför ärendet och upprättar därefter ett avtal om ersättning för ST-läkare mellan Region Jönköpings län och vårdenheten.

Steg 3

Avtalet skickas till vårdenheten som kontrollerar att uppgifterna under punkterna 1.2  och 1.3 är korrekta. Avtalet skrivs ut i två exemplar, undertecknas av verksamhetschefen och skickas tillbaka till primärvårdsenheten för påskrift av hälso- och sjukvårdsdirektören.  

Steg 4

När avtalen är undertecknade av båda parter skickas ett avtal till berörd vårdenhet och ett avtal arkiveras hos primärvårdsenheten.

När ST-läkare byter vårdcentral räknas det som ny anställning. Studierektorerna uppmanas att informera den nya vårdenheten om att ansöka om ersättning så att ersättning inte uteblir.  

 

Uppdaterad: 2018-11-09
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion