Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Uppföljning av primärvård

Landstinget följer upp vårdenheternas resultat utifrån uppdraget i ”Regelbok för vårdval i Jönköpings län”.

Kvalitetsvariabler för primärvård 2013

Sammanställning av kvalitetsvariabler i Landstingets uppföljning av länets vårdcentraler: 
Kvalitetsvariabler primärvård 2013

Ersättningsgrundande kvalitetsvariabler 2013

Landstinget betalar ut ersättning för nio kvalitetsvariabler, prestationsersättning för hälsosamtal och resultatersättning för systematiskt förbättringsarbete.

Dialog 2013

Landstingets uppföljning av vårdenheterna sker i dialog om mål, resultat och utveckling.

Blanketten ”Uppföljning av vårdenhet inom vårdval i Jönköpings län” tillsammans med handlingsplan och bilagor som är underlag för ett årligt besök på vårdenheten, ska lämnas in senast 1 mars 2013.

Bilagor till blanketten kan exempelvis vara patientsäkerhetsberättelse, underleverantörsavtal, samverkansavtal etc.

Dialogens fokus

Dialogens fokus kan variera år från år. 2013 ställs extra frågor om

  • vården av de mest sjuka äldre
  • samverkan och läkarinsatser i hemsjukvård
  • prevention och hälsofrämjande arbete
  • rehabilitering
  • patientsäkerhetsarbetet enligt SOSFS 2011:9

Resultat som fångas via det gemensamma IT-stödet, nationella jämförelser, nationella kvalitetsregister, uppföljningsblanketten och besöken är alla viktiga ingredienser i Landstingets uppföljning av följsamhet till regelboken och ett gemensamt lärande.

Systematiskt förbättringsarbete

Landstinget följer upp och betalar ut ersättning för systematiskt förbättringsarbete. För att få full ersättning (50 kronor per invånare och år) ska vårdenheten:

  1. skicka in sin handlingsplan med angivna förbättringsområden senast 1 mars 2013.
  2. anmäla vilket förbättringsområde kopplat till vilka PGSA-hjul som ska redovisas senast 1 september 2013.
  3. skicka in minst fyra kompletta PGSA-hjul (som anmäldes i sept) senast 1 december 2013.
  4. anmäla vilket förbättringsområde som ska redovisas på Utvecklingskraft primärvård senast 1 december 2013.
  5. redovisa ett förbättringsområde på Utvecklingskraft primärvård. Datum och plats meddelas i samband med primärvårdsforum.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Sedan 1 januari 2012 ska vårdenheterna följa Socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” SOSFS 2011:9. Föreskrifterna ställer bland annat krav på att vårdenheterna ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Landstinget i Jönköpings län rekommenderar vårdenheterna att använda Sveriges Kommuner och Landstings mall för sin patientsäkerhetsberättelse.

Statistik

Vårdvalsenheten publicerar kontinuerligt statistik för invånarnas val, ACG- och CNI-poäng samt åldersfördelning per vårdcentral. Information om ersättning finns i Lovisa och data från Cosmic med flera system nås via Diver. Ytterligare data finns i nationella kvalitetsregister som exempelvis Senior Alert och Diabetesregistret.

Nationella mätningar och jämförelser

Resultat från Sveriges Kommuner och Landstings och Socialstyrelsens nationella mätningar återfinns i respektive databas. En del av resultaten redovisas även i Hitta och jämför vård på 1177.se.

Uppdaterad: 2014-01-30
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv