Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Sammanfattning av Utvecklingskraft primärvård 2012

utvecklingskraft
Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig föreläste om kommande utmaningar för sjukvården inför representanter från länets 52 vårdcentraler som samlats till Utvecklingskraft primärvård den 4 december på Qulturum. Foto: Mikael Bergström

Stor bredd på förbättringsarbeten i primärvården

Länets 52 vårdcentraler har i uppdrag att ge alla invånare en bra primärvård.
Årets Utvecklingskraft primärvård visar dessutom att det pågår ett intensivt förbättringsarbete.

Krafttag mot antibiotikaförskrivning, samstämmiga remissbedömningar för röntgen, satsning på information om levnadsvanor, eller översyn av hjälpmedelskostnader.
Det är några av alla de förbättringsarbeten som redovisades när representanter från alla länets vårdcentraler samlades tisdagen den 4 december på Qulturum för att visa upp och beskriva sina arbeten.
– Ni har lämnat in 217 PGSA-hjul– fantastiskt. Det finns 467 olika aktiviteter i era handlingsplaner – känn på den! uppmanade Pernilla Söderberg, utvecklingsledare på Qulturum, och projektledare för Utvecklingskraft primärvård.

Flest arbeten om levnadsvanor
Listan över ämnesvalen toppades av levnadsvanor (70 arbeten), tillgänglighet (67), läkemedel, bemötande och administrativa flöden. Nytt för i år är att ekonomi seglat upp som ämne, med 23 inlämnade arbeten.
Syftet med Utvecklingskraft primärvård är att ge så många som möjligt av primärvårdens medarbetare möjlighet att ta del av varandras arbeten. Därför delades de cirka 110 deltagarna in i sju grupper med 7-8 presentationer i varje grupp.
– Det är många bollar i luften. Vi ska lära av varandra, så öppna era sinnen mot varandra idag och ta med er idéer hem, uppmanade Pernilla Söderberg.
Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig var också imponerad av alla arbetena, förklarade han i sitt föredrag kring nuläge och de framtida utmaningarna för sjukvården.
– Fantastiskt roligt att se vilken kraft som finns i de arbeten som görs. Ska man få ett annat resultat måste man ändra på hur man gör, och det är oftast svårare än man tror.
Förändringarna måste också komma i den egna verksamheten, inte som dikret från Landstingets ledning, menade han:

”Vi ska skapa förutsättningar”
– Vi kan skapa förutsättningar och ange riktningar. Det kan ibland ha större påverkan än vad ni tror. Vi bör göra det enklare för er att ändra er.
För innovationer behövs i sjukvården. Här ser Mats Bojestig möjligheter framöver.
– I budgeten för 2013 lyfts partnerskapet med patienten fram. Här finns det möjlighet att vara mycket djärvare, att tänka annorlunda. Det hälsofrämjande arbetet är också en ödesfråga för allmänheten. Vi kommer inte att kunna bära allt som vi äter oss till. Här finns nog utrymme för innovationer.
Mats Bojestig funderade också kring hur långt sjukvårdens ansvar sträcker sig. Ska den som inte tagit sin influensaspruta få ett erbjudande till vid till exempel ett mammografitillfälle?
– Det pågår mängder av nationella aktiviteter, och era arbeten går i samma riktning, konstaterade han.

Nya möjligheter
Mer utdata i Cosmic, Faktadokument även i regionsjukvården, kampen för korrekt antibiotikaförskrivning och arbetet inom koloncancerprojektet med max fyra veckors väntetid på inledd behandling, var några ämnen han tog upp.
– Fyra veckors väntan är länge för en familj, men där är vi inte alls ännu, förklarade han.
Det handlar om att hela tiden ha patientens perspektiv i diskussionerna om hur sjukvården ska bedrivas och organiseras.
– På medicinkliniken i Eksjö där jag var chef hade vi visionen ”från nöjda kunder till hängivna fans”. Det får man genom att fråga kunderna vad de vill ha. Därför behöver vi fundera på vad som är optimal service, resonerade Mats Bojestig.

”Kortare väntetider”
Vårdprocessen kring koloncancer tog också Göran Henriks upp, Landstingets utvecklingsdirektör och också projektledare för koloncancerprojektet:
– Väntetiderna här är inte acceptabla. Men nu utbildas fler röntgenläkare på CT-kolonundersökningar, vilket fått ner väntetiderna.
Han uppehöll sig mycket kring de strategier som behövs för att skapa förändring i vården:
– Det handlar om att designa om genom att ta bort slöseri och reducera kostnader, men med bibehållen kvalitet, menade han och pekade bland annat på satsningarna på vårdcoacher och Ledningskraft för äldre som syftar till att minska återinläggningar och undvikbar slutenvård.
Antibiotika är ett annat angeläget område och utmaning för sjukvården.

Fokus på antibiotika
Sven Engström, chef för primärvårdens FoU-enhet, beskrev dagsläget för antibiotikaförskrivningen, där Jönköpings län ligger väldigt nära riksgenomsnittet med cirka 360 recept per 1000 invånare, men med stora variationer mellan vårdcentralerna, och långt från det nationella målet på 250 recept.
– Mest antibiotika skriver vi ut till övre luftvägsinfektioner, trots att det nästan alltid går över av sig själv. Vi måste få en öppen diskussion och mer samsyn och samarbete mellan läkare och sjuksköterskor för att få ner antibiotikaförskrivningen, men det är svårt att byta ut gammal kunskap, förklarade Sven Engström och pekade samtidigt på att det finns framgångsrika områden som till exempel öroninflammation, där förskrivningen gått ner med 30 procent.

Team för sjuka äldre
Innan dagen avslutades gav Annmargreth Kvarnefors, utvecklingsledare på Qulturum, också en inblick i ”Ledningskraft – bättre liv för sjuka äldre”.
– Det är en gemensam satsning från kommuner och landsting för att arbeta bättre tillsammans och vi har bildat tre länsdelsteam.
Ett av verktygen är den så kallade webbkollen för återinläggningar, ett uppföljningsinstrument med 18 frågor som ska ge bättre kunskap kring de patienter som återinläggs upprepade gånger.
– Här kan man till exempel se i vilka fall som till exempel ett hembesök hade kunnat undvika ett sjukhusbesök, förklarade hon.
Förhoppningen var att primärvårdens alla deltagare skulle återvända hem med både inspiration och idéer till det fortsatta arbetet.
– Vi skapar alltid i samverkan och utgår ifrån vad som är bäst för patienten. I dag tror jag att vi har blivit ännu mer medvetna. Fortsätt nu med att ringa varandra, prata med varandra, stötta varandra, var budskapet från Eva Werner, utvecklingsledare och projektledare på Qulturum.

MIKAEL BERGSTRÖM

utvecklingskraft

I grupp 4, med Susanne Lundblad som ledare, presenterades bland annat arbeten kring omhändertagande av asylsökande barn, fysisik aktivitet på recept, förbättrade flöden av röntgenremisser och arbetet med läkemedelsgenomgångar. 

utvecklingskraft

Lovisa Lindberg, ledare för grupp 3, samlade in deltagarnas lappar med frågor kring presentationerna.

utvecklingskraft

I grupp 3 presenterades ämnen som inventering av hjälpmedel, axelskola och arbetet med sjukskrivningsprocessen.

utvecklingskraft

I grupp 2 berättade Tina Karlsson från Vrigstad Läkarmottagning hur man arbetar med nybesök. 

utvecklingskraft

Carl-Mikael Lindholm, verksamhetschef för Bankeryds vårdcentral, beskrev hur man arbetar med antibiotikaförskrivningen. 

utvecklingskraft

Strama-koordinator Andreas Lägermo (närmast i bild) hälsade på i flera grupper för att kort informera om det arbete som han och hans kollegor bedriver inom Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens). 

utvecklingskraft

I grupp 7 handlade föredragen bland annat om tillgänglighet, samverkan mellan primärvård och kommun, och hur demensutredningar genomförs.

utvecklingskraft

Britt Forsberg, ledare för grupp 1, samlar in frågelappar från deltagarna kring ämnen som livsstilsförändring för diabetiker, inkontinenshjälpmedel och läkemedelsgenomgångar.

utvecklingskraft

Dags för frågor och reflektioner. Projektledare Eva Werner gick runt med mikrofonen och fick en del synpunkter på dagen och primärvårdens utveckling.

utvecklingskraft

Lovisa Lindberg, ledare för grupp 3, summerade sina intryck av de föreläsningar som presenterats under dagen.

Uppdaterad: 2014-01-02
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv