Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Uppföljning av vårdenheter inom vårdval i Jönköpings län 2014

Landstinget följer upp vårdenheternas resultat utifrån uppdraget i ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Kvalitetsvariabler för primärvård 2014

Sammanställning av kvalitetsvariabler i Landstingets uppföljning av länets vårdcentraler: 
Kvalitetsvariabler primärvård 2014

Ersättningsgrundande kvalitetsvariabler 2014

Landstinget betalar ut ersättning för nio kvalitetsvariabler, prestationsersättning för hälsosamtal och resultatersättning för systematiskt förbättringsarbete.

Dialog 2014

Landstingets uppföljning av vårdenheterna sker i dialog om mål, resultat och utveckling.

Blanketten ”Uppföljning av vårdenhet inom vårdval i Jönköpings län” via enkät i Esmaker, ska besvaras senast 28 februari 2014.

Bilagor till blanketten, patientsäkerhetsberättelse, handlingsplan och de underleverantörsavtal som medför att otrohetsavdrag inte ska regleras i Lovisa, ska skickas in senast 28 februari 2014.

Dialogens fokus

Dialogens fokus kan variera år från år. 2014 ställs extra frågor om

  • diagnosklassificering
  • riskbruk och missbruk
  • filialer
  • medicinteknisk utrustning
  • utbildningsuppdrag

Resultat som fångas via det gemensamma IT-stödet, nationella jämförelser, nationella kvalitetsregister, uppföljningsblanketten och besöken är alla viktiga ingredienser i Landstingets uppföljning av följsamhet till regelboken och ett gemensamt lärande.

Systematiskt förbättringsarbete

Landstinget följer upp och betalar ut ersättning för systematiskt förbättringsarbete. För att få full ersättning (50 kronor per invånare och år) ska vårdenheten:

  1. skicka in sin handlingsplan med angivna förbättringsområden senast 28 februari 2014.
  2. skicka in fyra kompletta PGSA-hjul senast 1 september 2014 (ett hjul ska hänvisas till eventuell avvikelse utifrån 2014 års uppföljningsbesök). För full ersättning krävs att de inskickade PGSA-hjulen blir godkända.
  3. anmäla vilket förbättringsområde som ska redovisas på Utvecklingskraft primärvård, senast 1 december 2014.
  4. redovisa ett förbättringsområde på Utvecklingskraft primärvård. Datum och plats meddelas i samband med primärvårdsforum.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Sedan 1 januari 2012 ska vårdenheterna följa Socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” SOSFS 2011:9. Föreskrifterna ställer bland annat krav på att vårdenheterna ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Landstinget i Jönköpings län rekommenderar vårdenheterna att använda Sveriges Kommuner och Landstings mall för sin patientsäkerhetsberättelse.

Statistik

Vårdvalsenheten publicerar kontinuerligt statistik för invånarnas val, ACG- och CNI-poäng samt åldersfördelning per vårdcentral. Information om ersättning finns i Lovisa och data från Cosmic med flera system nås via Diver. Ytterligare data finns i nationella kvalitetsregister som exempelvis Senior Alert och Diabetesregistret.

Nationella mätningar och jämförelser

Resultat från Sveriges Kommuner och Landstings och Socialstyrelsens nationella mätningar återfinns i respektive databas. En del av resultaten redovisas även i Hitta och jämför vård på 1177.se.

Uppdaterad: 2014-08-29
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv