Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Ersättningsgrundande kvalitetsvariabler 2017

Uppföljning
Mål

Definition
Mätmetod

Datakälla
Brytpunkt
Omfattning
Var finns uppgiften?

Ersättnings-konstruktion
Ersättnings-
period
Maximal ersättning

Ålders- och täckningsgrads-
viktad antibiotika-
förskrivning

Ersättningsgrundande kvalitetsmål: <320 recept/1000 invånare i länet all förskrivning. Målet för respektive vårdenhet avgörs utifrån vårdenhetens andel av total förskrivning.

Täljare: Uthämtade antibiotikarecept förskrivna på vårdcentral och jourcentralen till invånare som valt vårdcentralen 12 månader bakåt i tiden från mättillfället.

Nämnare: Genomsnittligt antal åldersviktade invånare som valt vårdcentralen 12 månader bakåt i tiden från mättillfället.

Apoteksdata via Diver och invånarnas val  via Master.

Mäts varje månad och baseras på data 12 månader bakåt i tiden från mättillfället.

Resultat antibiotikaförskrivning (begränsad behörighet, nytt fönster)

Utbetalning per månad baserad på de senaste 12 månadernas mätresultat.

100% = 20 kr/invånare

Förtydligande om kvalitetsersättning för ålders- och täckningsgradsviktad antibiotikaförskrivning

 

Läkemedels-
genomgångar

Mål: Patienter 75 år eller äldre med minst 5 samtidigt pågående läkemedelsordinationer ska ha haft en läkemedelsgenomgång under den senaste 12-månadsperioden, enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Täljare: Antal patienter 75 år eller äldre med minst 5 samtidigt pågående läkemedelsordinationer som har haft en läkemedelsgenomgång under den senaste 12-månadsperioden, enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Nämnare: Samtliga patienter 75 år eller äldre med minst 5 samtidigt pågående läkemedels- ordinationer.

Baseras på ordinationer som är registrerade i Cosmic.

Läkemedelsgenomgång (åtgärdskoder XV012 eller XV015) ska ha gjorts senaste 12-månadsperioden bakåt i tiden.

Läkemedelsgenomgången kan även ha utförts av annan vårdenhet än där patienten är listad.

Enbart ordinationer som är registrerade i Cosmic ingår.

Resultat läkemedelsgenomgångar

210 kr per invånare 75 år eller äldre

Utfall minst 75% =
hel ersättning

Utfall 50%-74% =
halv ersättning

Utfall <50% =
ingen ersättning

100% = 20kr/invånare

Utbetalning per månad baserad
på de senaste 12 månadernas mätresultat.

Kontinuitet – samma läkarkontakt

En patient 50 år eller äldre som sökt vård vid tre eller flera tillfällen ska ha haft samma läkare vid minst 50 % av besöken under den senaste 12-månadsperioden.

Mål: För full ersättning ska 90% av patientgruppen uppnått kontinuiteten enligt ovan.

Täljare: Patientgruppen 50 år eller äldre som sökt vård vid tre eller fler tillfällen under den senaste 12-månadsperioden och haft samma läkare vid 50% av besöken.

Nämnare: Totalt antal patienter 50 år eller äldre som under den senaste 12-månadsperioden sökt vård vid tre eller fler tillfällen.

Cosmic via Diver

Mäts varje månad och baseras på data 12 månader bakåt i tiden från mättillfället.

Avser enbart besök på vårdenhet där patienten är listad.

Resultat läkarkontinuitet

Utfall >90% = hel ersättning

Utfall 60%-90% = halv ersättning

Utfall <60% = 0

Hel ersättning = 50kr per invånare 50 år eller äldre

Utbetalning per månad baserad
på senaste mätresultat.

 

Mest sjuka samordnare
 

Namngiven person som uppfyller uppdraget enligt förfrågningsunderlaget avsnitt 7.7

 

20 kr per invånare

 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aktiviteter

Verksamhet som uppfyller uppdraget enligt förfrågningsunderlaget avsnitt 7.6

 

50 kr per CNI-viktad invånare

 

 

Missbruk och beroende

Behandling av patienter med missbruk och beroende

Särskild kompetens, lokala överenskommelser, vetskap om patienter, individuella vårdplaner och påbörjade behandlingar

 

20 kr per invånare för kompetens

20 kr per invånare för behandling

 


Mer information

Avsnitt 10.5 Kvalitetsersättning

Ersättningsgrundande kvalitetsvariabler 2014

Kontakt

Uppdaterad: 2017-05-12
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv