Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Kvalitetsvariabler primärvård 2015 och annan uppföljningsstatistik

Detta är en sammanställning av kvalitetsvariabler i Landstingets uppföljning av länets vårdcentraler. Sammanställningen följer avsnitten i ”Regelbok för vårdval i Jönköpings län”. Sammanställningen är tänkt att underlätta så att man snabbt hittar både resultat som publiceras med begränsad behörighet i intranätet och resultat som publiceras på Landstingets webbplats.

Pågående utveckling av Landstingets uppföljning av primärvården ska resultera i publicering av fler nyckeltal och en mer enhetlig resultatredovisning i utdatasystemet Diver. Resultaten används bland annat som underlag för årliga uppföljningsbesök.

Sju kvalitetsvariabler är ersättningsgrundande, märkta med asterix (*).

3 Villkor för godkännande

3.3 Verksamhetsförutsättningar

 • Namngiven verksamhetschef
 • Namngiven medicinskt ansvarig
 • Läkarbemanning

Lokaler

 • Lokaler ska följa gällande lagkrav och föreskrifter för vårdverksamhet
 • Lokaler ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt nationella riktlinjer för tillgängliga lokaler

6 Allmänna villkor

6.1 Utgångspunkter

Patientsäkerhet

Kunskapsstyrd och kvalitetssäkrad vård

 • Följsamhet till Faktadokument
 • Mest sjuka samordnare* LÄNK

6.2 Invånarnas val

6.3 Ansvar och skyldighet

Allvarlig händelse och katastrofberedskap

 • Upprättad handlingsplan

Patientjournal

 • Signering av journaler
 • Remisshantering utgående
 • Remisshantering inkommande
 • Diagnosklassificering
 • Telefondiagnoser LÄNK

Läkemedel

Smittskydd och vårdhygien

6.4 Filialer

 • Öppettider
 • Läkarbemanning
 • Lokaler, fysisk tillgänglighet
 • Samma organisation som vårdcentralen
 • Tydlig information om underavdelning till huvudmottagningen (vårdcentralen)

7. Uppdragsbeskrivning primärvård

7.1 Vårduppdrag

7.3 Öppettider

 • Öppettider

7.4 Jour

 • Uppföljning via jourcentralerna

7.6 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

 • Systematiskt arbetssätt
 • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aktiviteter* LÄNK
 • Genomförda hälsosamtal LÄNK
 • Dokumentation av levnadsvanor LÄNK?
 • Fysisk aktivitet på recept LÄNK?

7.9 Rehabilitering

7.12 Psykisk hälsa

 • Kompetens för psykisk hälsa
 • Samverkan internt och externt

7.13 Riskbruk, missbruk och beroende

 • Riskbruk, missbruk och beroende, särskild kompetens och lokala överenskommelser* LÄNK
 • Behandlinga av patienter med riskbruk och beroende* LÄNK

7.14 Hemsjukvård

 • Upprättade avtal om läkarmedverkan
 • Gemensamma rutiner med kommunen för initiering/registrering/inskrivning av patienter i hemsjukvård inklusive vårdplan
 • Rutiner för samverkan med kommunerna, telefontillgänglighet
 • Rutiner för samverkan med kommunerna, möjlighet till hembesök med kort varsel

7.15 Läkarmedverkan på korttidsboende och särskilda boendeformer

 • Upprättade avtal om läkarmedverkan
 • Regelbundna läkarbesök på särskilt boende enligt avtal
 • Avstämning antal platser särskilt boende

7.16 Läkarmedverkan i palliativ vård

 

7.21 Utbildning

 • utbildningsuppdrag innefattande krav på medicinteknisk utrustning

9 Rapportering och uppföljning

Kvalitetsregister 

 • Kvalitetsregister för primärvården (FoU-enheten)
 • Nationella diabetesregistret
 • RiksKol
 • RiksSvikt
 • RiksSår
 • Senior Alert
 • Svenska demensregistret
 • Svenska palliativregistret
 • Systematiskt förbättringsarbete (Qulturum)

? Miljö

 • Uppföljning enligt Landstingets miljöprogram

Frågor om resultat

Kontaktpersoner för respektive nyckeltal finns i anslutning till resultatredovisningen.

Frågor om uppfölljningen av vårdcentralerna besvaras av vårdvalsenheten, 036-32 40 00 (växel), .

Mer information

Uppdaterad: 2015-01-13
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv