Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Kvalitetsersättning för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete - minskade skillnader i hälsa

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och i Jönköpings län har blivit allt bättre, men hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper består eller ökar. Landstinget har därför valt att ersätta vårdenheter som startar eller utvecklar hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbetssätt för att försöka minska dessa hälsoskillnader.

Kriterier

  • Ersättning utgår till hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande arbete som syftar till att minska skillnader i hälsa. Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka det friska, så kallade friskfaktorer. Sjukdomsförebyggande arbete syftar till att förebygga sjukdom där det föreligger en risk, det vill säga eliminera riskfaktorer. Ersättning utgår inte till förbättrad behandling för redan kända sjukdomar.
  • Insatserna ska följas upp med tydligt mätbara mål.
  • Insatserna ska bygga på evidensbaserad forskning, vara testad med gott resultat eller användas för oprövade metoder/arbetssätt med ett underbyggt resonemang som stöd för de resultat som förväntas. Samverkan mellan vårdenheten och annan part, så som kommun eller föreningsliv, uppmuntras.
  • För att ersättning ska utgå måste det förebyggande arbetet stå i rimlig proportion till vårdenhetens storlek.
  • Ersättning utgår inte för insatser som redan definierats i regelboken för primärvård inom vårdval.

Ersättning

Vårdenheten ersätts med 50 kr/invånare viktat mot CNI och antalet listade invånare.

Anmälda förbättringsarbeten

Sammanställning av anmälda förbättringsarbeten 2015

Kontakt

Jenny Leo
folkhälsoplanerare

070-350 80 06

Jesper Ekberg
folkhälsochef

0722-46 86 88

Uppdaterad: 2015-02-13
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv