Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Förtydligande om kvalitetsersättning för ålders- och täckningsgradsviktad antibiotikaförskrivning 2016

Primärvården i Jönköpings län ska följa nationella riktlinjer för handläggning av infektioner. Antibiotika ska bara förskrivas till patienter som har tydlig nytta av behandlingen eftersom hög förskrivning av antibiotika ökar risken för onödiga biverkningar och utveckling och spridning av resistenta bakterier. Barn 0–6 år och kvinnor 20 år och äldre kan ha en högre förskrivning av antibiotika än genomsnittspopulationen.

Mål 2016

Landstingets övergripande mål är att 2016 minska den totala förskrivningen av antibiotika till 290 recept per 1.000 invånare.

Det ersättningsgrundande kvalitetsmålet för varje enskild vårdcentral varierar beroende på vårdcentralens totala andel förskrivna antibiotikarecept (täckningsgrad) och ålder på de invånare som valt vårdcentralen.

För att stimulera en minskad antibiotikaförskrivning har landstingsfullmäktige beslutat att vårdcentralerna får 20 kronor/invånare om de når nedan beskrivna kvalitetsmål.

Kvalitetsersättning

Landstinget använder läkemedelsdata från Apotekens service AB samt uppgifter om invånarnas val från Master för att räkna ut vårdcentralernas mål och kvalitetsersättning.

Täljare: Uthämtade antibiotikarecept förskrivna på vårdcentralen där invånaren är listad samt jourcentralen 12 månader bakåt i tiden från mättillfället.
Nämnare: Genomsnittligt antal åldersviktade invånare som valt vårdcentralen 12 månader bakåt i tiden från mättillfället.

Urvalet är ATC-kodsgruppen J01 exklusive J01XX05 (Metenamin).

För att ge vårdcentralerna rättvisa förutsättningar oberoende av de invånare som valt vårdcentralen måste invånarnas ålder viktas.

 

Vikt

0–6 år

1,24

Kvinnor 20 år och äldre

1,23

Övriga

0,80


Landstinget betalar ut hel eller halv ersättning beroende på vårdcentralens ålders- och täckningsgradsviktade förskrivning. Nivåerna för ersättning har tagits fram i samråd med Strama och primärvårdens fou-enhet.

Täckningsgrad

Täljare: Antalet uthämtade recept av de som är listade på vårdcentralen den förste varje månad, som vårdcentralen eller jourcentralen har förskrivit.
Nämnare: Totalt antal uthämtade recept av de som är listade på vårdcentalen.

Om vårdcentralen har 100 % täckningsgrad utgår halv kvalitetsersättning om vårdcentralen förskriver mellan 290 och 320 recept per 1.000 viktade invånare på en 12 månadersperiod. Hel ersättning utgår om vårdcentralen förskriver mindre än 290 recept per 1.000 viktade invånare. Under 2015 gällde 330 respektive 299 recept. Eftersom beräkningen baseras på förskrivningen under en rullande 12 månadersperiod så införs de nya målen successivt med 1/12 per månad i beräkningen under 2016.

Mer information

Ersättningsgrundande kvalitetsvariabler primärvård 2016

Läkemedelskommitténs förskrivningsmål 2016 (begränsad behörighet, nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-06-23
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv