Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Redovisning workshop hemsjukvård

Grupp 1

Gruppledare: Hans Gränefeldt
Möjligheter:
* Bättre med en huvudman – hålla ihop det, större kontinuitet för patienten.
* Primärvård. Får större möjlighet att koncentrera och utveckla patientnära öppenvård.
* Enklare till viss del att bemanna.

Farhågor:
* Samarbetet mellan kommun dsk och läkare – kan bli kaos
* Vad händer med den avancerande HSV? Gränser? Kvalificerad personal?
* Primärvården kan ej ha utbildningsansvar för särskild eller avancerad HSV – det måste ligga på slutenvården!
* Otydlig gränsdragningar

Annan fråga/reflexion:
* Viss personal känner farhåga kring kompetens hos kommun som huvudman
* Vi kan inte upprätthålla dygnet runt vård.

Grupp 2

Gruppledare: Marita Sandqvist
Möjligheter:
* Stor del av personalen får samma huvudman.
* Bättre resurs utnyttjande?
* Gemensam dokumentation om möjligt.
* Bättre vårdplanering – färre parter ( huvudmän ), kan inte ”skylla” på varandra eller ”skyffla” över på varandra.
* Patienten har en huvudman att kontakta.
* Effektiv jourverksamhet – med samma huvudman.

Farhågor:
* Läkarbemanningen - från VC ( frivilligt åtagande?) - anställda i kommunen?
* Splittrad samverkan
* Distriktssköterskorna tappar dagliga möten med läkare – som dessutom är kompetenshöjande
* Bli många kontakter pga vårdvalet. Pat väljer ju VC.
* Dokumentation? Kommunen i Cosmic?
* Skatteväxlingen ( vilka resurser finns kvar till läkarresurser? )
* Problem med lokaler, personal från VC

Annan fråga/reflexion
* Viktigt med distriktssköterskekompetens när hemsjukvården tas över av kommunen.

Grupp 3

Gruppledare: Angela Wallin
Möjligheter:
* Färre personer runt vårdtagaren.
* Närmare hemtjänst – hemsjukvården
* Lättare bemanning, en arbetsgivare – istället för som nu, flera mindre arbetsgivare.
* Hjälpmedel – bostadsanpassning fördel allt i samma organisation.

Farhågor:
* Kommunen ej vana vid sjukvård. Kompetensen förloras om inte kommunen lyckas vara ”attraktiva”!
* Palliativa patienter – vad händer?
* Ekonomiska fördelningen blir rätt?

Annan fråga/reflexion:
* Titta på andra lyckade ex, andra växlingar.
* Tydliga gränsdragningar.

Grupp 4

Gruppledare: Ingalena Alm-Larsson
Möjligheter:
* Enklare för patienten med färre personer inblandade. – enheter (endast kommunen)
* Uppdraget för primärvården bli tydligare/enklare – positivt för patienten
* Kommunen blir duktigare – positivt för patienten
* Lätthanterligare arbetsplatser (för större VC).

Farhågor:
* Kompetens hos personalen i hemsjukvården.
* Kompetensbrist efter pension avgångarna.
* Otydliga gränsdragningar – så tydlig fördelning som möjligt. Viktigt att även patienten förstår.
* Ska man ta över pall. vård ska man ta över allt
* Vad händer med undersköterskornas (idag) självständiga arbetsuppgifter i hemsjukvården?

Annan fråga/reflexion:
* Var går gränsen mellan kommunen och landstinget?
* Ta in erfarenheter från andra landsting som redan har växlat.

Grupp 5

Gruppledare: Claes Hultberg
Möjligheter:
* Att få korttidsplatser/avlastningsplatser att fungera. Bra att det finns i samma organisation.
* Färre personal runt vårdtagaren.
* Effektivare utnyttjande av personal på OB tid. (kommun – lj)
* Lokaler om man är trångbodd.
* Bättre sammanhållen rehabilitering, ex stroke patienterna. Dagrehab – behandlande träning

Farhågor:
* Att kommunen inte kommer att ha kompetens personal.
* Lokaler som står ”tomma”.
* Liten ersättning för patienter i särskilda boenden.
* Mer hembesök av distriktsläkare till egna boenden, som inte kan påverka.
* Inget inflytande av det patienter som kommer hem och är multisjuka.
* Färre distriktssköterskemottagningar.
* Kompetensförhöjning/utveckling minskar för personal i hemsjukvård.

Annan fråga/reflexion:
* Krav att det ska finnas ett gemensamt journalsystem.
* Risk att få många konsultationer till distriktsläkarna! - ersättning/konsultation?

Grupp 6

Gruppledare: Magnus Mattsson-Mårn
Möjligheter:
* Slut på problemen kring delegeringarna.
* Renodling av verksamheten.
* Incitament hos kommunen att rehabilitera till eget boende.
* Rationalisering

Farhågor:
* ”Att det medicinska ögat når patienten för sällan”, minskad medicinsk kompetens?

Annan fråga/reflexion:
* Rutiner för övergång av personal?

Grupp 7

Gruppledare: Marianne Zätterqvist
Möjligheter:
* Enklare hemsjukvård – enklare och tydligare. Effektivare besök – ej parallella.
* Lättare med gränsdragning.
* Enklare för hemtjänst personal.
* Val av hemsjukvårdsbolag?
* Förenkling för patient.
* Tomma lokaler kan ge utrymme till andra verksamheter inom primärvården.
* Medicinsk stöd till hemtjänsten skulle bli lättare.

Farhågor:
* Ökade kostnader för den enskilde.
* Specialiserad vård – vad vill vi ha kvar/gränsdragning.
* Försvårat för läkare.
* 13 kommuner – olika prioriteringar.
* Gränsdragningen.
* Sänkning av kompetens från dsk till ssk.
* Samarbete läkare – dsk?
* Personalen inom hemsjukvården oroliga – söker annat jobb.
* Journalsystem.

Annan fråga/reflexion:
* Info viktig under hela processen.
* Hur ska överföringen av personal ske – frivilligt?

Grupp 8

Gruppledare: Marianne Tollin
Möjligheter:
* Utveckling av specialiserade ssk mottagningar, då en del av Dsk tid frigörs.

Farhågor:
* Förhindra fallgropar genom tydliga definitioner av begrepp – tydlig gränsdragning.
* Sköterskorna i kommunen kommer behöva primärvårdens läkare för konsultation – ännu mer av läkartiden försvinner.
* Arbetsterapeuter och sjukgymnaster kommer inte ha underlag för en heltidstjänst.

Annan fråga/reflexion:

 

Mer information

Gruppernas tankar kring hemsjukvården lämnas till Ulf Granath som underlag för fortsatta diskussioner om hur hemsjukvården på bästa sätt överförs till kommunal regi 1 januari 2013.

Uppdaterad: 2011-05-02
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv