Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Redovisning workshop primärvårdens utveckling

Grupp 1

Gruppledare: Hans Gränefeldt
Vad kan primärvården erbjuda länets invånare?
* Man kan både öka och utveckla preventionsarbetet i primärvården.
* Patientnära öppenvård vs primärvården.
* Utreda – kostnader?! Ekonomi följa utredning?!
* Inte erbjuda mer utan ekonomi.

Vad behövs för att primärvården ska ta hand om 80 procent av öppenvårdsbesöken?

Annan fråga/reflexion:

Grupp 2

Gruppledare: Marita Sandqvist
Vad kan primärvården erbjuda länets invånare?
Utifrån patient:
* Utökade öppettider under förutsättning att verksamheten på jourcentralen förändras. Del av pengarna från jourcentralen – VC-rotation.
* Psyk ohälsa.
* Specialister – primärvården. webblösningar? Direktnummer till ortoped, hud kardiolog.
* Risk/missbruk – bättre struktur – kompetens otydligt samarbete.
* Förebyggande sjukskrivningsarbete genom livsstil/rehabarbete.

Utifrån landstinget:
* Öppenvårdsbesök som görs inom slutenvård – pv.
* BVC – pv
* Kvinnohälsovård – pv

Vad behövs för att primärvården ska ta hand om 80 procent av öppenvårdsbesöken?
* Bemanning.
* ST – utbildningen viktig för framtida personalförsörjning.

Annan fråga/reflexion:
* Utveckling utifrån patientens behov/önskemål eller landstingets mål.
* Taxa privata sjukgymnaster/läkare – ( finns ingen öppen redovisning ) - lyftas i MPG (igen)! Besöken där sker inte i samverkan med vårdcentralen.
* Pengarna skulle kunnas användas på ett mer kostnadseffektivitet sätt inom primärvården. ”Vanlig” träning ska ej ske hos sjukgymnasten.

Grupp 3

Gruppledare: Angela Wallin
Vad kan primärvården erbjuda länets invånare?
* Stärka samarbetet – sjukhus, kommun, pv
* Specialister från slutenvården komma ut till vårdcentraler, mottagningar. Även omvänt – Distriktsläkare och ssk in och jobba på sjukhuset.
* Psykisk ohälsa mer prevention för att förebygga - KBT Internet-bedömningar.

Vad behövs för att primärvården ska ta hand om 80 procent av öppenvårdsbesöken?
* Teamarbetet – ssk, läkare
* Nyttja kompetenser i alla kategorier – sjukgymnaster, arbetsterapeuter
dsk/ssk, läkare.
* Olika vc olika kompetensområden extra, inte alla allt – samverkan
- tilläggsuppdrag.
* Utbilda patienter för hemgång ex inj.

Annan fråga/reflexion:

Grupp 4

Gruppledare: Ingalena Alm-Larsson
Vad kan primärvården erbjuda länets invånare?
* Viktigt att bli bra på nuvarande uppdrag?
* Vad är primärvård och vad ska det vara?
* Satsa mer på förebyggande – ACG? - gruppverksamhet, - sömn, - vikt? Samhällsfråga!
* Kontinuitet.

Vad behövs för att primärvården ska ta hand om 80 procent av öppenvårdsbesöken?
* God läkarbemanning.
* Informera/skapa förståelse hos invånarna om primärvårdens olika kompetenser.
* God tillgänglighet ökar besök.

Annan fråga/reflexion:
* Ringa och få råd – egenvård
* Ringa och få tid.

Grupp 5

Gruppledare: Claes Hultberg
Vad kan primärvården erbjuda länets invånare?
* Tillgången på kvalificerad arbetskraft är avgörande på vad vi kan erbjuda.
* Erbjuda prevention med utökad gruppverksamhet, riskbruk och tobaksavvänjning, forts FAR/FYSS motion.
* Kunna erbjuda kontinuitet och fast läkarkontakt med bra tillgänglighet.

Vad behövs för att primärvården ska ta hand om 80 procent av öppenvårdsbesöken?
* Föra ut specialistmottagning till primärvården. ( på konsult basis )
* Få tillbaka BVC, KHV till PV för att göra arbetet som allmänspecialist attraktivt.
* Distriktsläkare bör få ett familjeansvar.

Annan fråga/reflexion:

Grupp 6

Gruppledare: Magnus Mattson - Mårn
Vad kan primärvården erbjuda länets invånare?
* Specialister på vårdcentralerna.
* Ökad tillgänglighet därmed, kostnadseffektivare, bättre remissförfarande.

Vad behövs för att primärvården ska ta hand om 80 procent av öppenvårdsbesöken?
* Anpassat regelsystem.

Annan fråga/reflexion:

Grupp 7

Gruppledare: Marianne Zätterqvist
Vad kan primärvården erbjuda länets invånare?
* Kontinuitet viktigare än tillgänglighet. Trygghet för patienter och läkare.
* Patientsäkerhet
* Helhetssynen – ser hela människan.
* Läkare, BVC
* Preventivt arbete enligt särskild struktur. Uppföljning
* Förebyggande arbete för att undvika besök på akutmottagning/jourcentral. Som i sin tur ger många inläggningar.
* Team arbete

Vad behövs för att primärvården ska ta hand om 80 procent av öppenvårdsbesöken?
* Trygghet för patienten.
* Marknadsföring
* Definition av besök och vad som räknas – ” vårdkontakter” enl regelboken.
* BVC – familjeläkaransvar.

Annan fråga/reflexion:

Grupp 8

Gruppledare: Marianne Tollin
Vad kan primärvården erbjuda länets invånare?
* God vård.
* Kontinuitet
* Tillgänglighet
* Vi måste arbeta mer med medicinska prioritets listan.

Vad behövs för att primärvården ska ta hand om 80 procent av öppenvårdsbesöken?
* Vi uppnår redan täckningsgraden, dock möjliggör inte den nuvarande mätmetoden att rättvisande resultat redovisas.
* Mätningen styr åt fel håll – även ssk besök bör inkluderas.
* Specialist ssk mottagningar används för att avlasta läkarmottagningar. Samt för att uppnå vårdgarantin.

Annan fråga/reflexion:
* Tydliga anvisningar efterfrågas för - patientvald väntan - medicinsk orsak
* Det bör inte gå att genomföra en bokning utan att fältet är ifyllt
 

 
Uppdaterad: 2011-05-02
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv