Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Sammanställning workshop primärvårdsforum 11 april 2013

Vad behöver länets invånare från vårdcentralerna 2020?

 • Tillgänglighet, kvalitet, bemötande - känsla av välkomnande
 • Ökad tillgänglighet annars risk för fel vårdnivå
 • Mer e-tjänster, bokningar, uppföljning, kontinuitet, information om var kunskap hämtas
 • Tillgänglighet och kontinuitet när invånarna själva önskar det
 • Invånarna blir äldre men blir de sjukare - vill göra allt snabbare
 • Patienterna kommer inte göra som vi säger utan som vi vill - måste anpassa oss till patienternas önskemål och behov
 • Patientern behöver rätt kompetens när de kommer till vårdcentralen
 • Patienterna vill gå till vårdcentralen och utredas där - specialist kommer dit
 • Fast läkar/vårdkontakt
 • Psykiska ohälsan ökar
 • Fler äldre - önskar personliga besök - fler hembesök
 • Ökad kompetens kring äldre och äldres sjukdomar inom primärvården
 • Få fler tjänster på ett och samma tillfälle
 • Krav på snabba steg/utredningar
 • Information, tydlighet
 • Samordnande funktion när det gäller vård/omsorg
 • Ökat egenansvar hos patienten - stöd från oss att klara av det
 • Patientgrupper som hjälper varandra
 • Öka information/utbildning till länets invånare redan nu - nationellt - gemensamt ansvar
 • Naturliga mötespunkter där patienterna kan lära sig av varandra
 • Bättre på rehabilitering - åter till arbetsmiljö
 • Uppföljning ska ske i primärvården - ej på sjukhusen
 • Att vi ska se dem som kund - att de är till för oss
 • Bättre teamarbete mellan öppen och sluten vård
 • Ökad samverkan mellan alla aktörer
 • Att vi utvecklas och gör saker på annat sätt än idag krävs på grund av ekonomin.
 • Kunnig och engagerad personal. Invånarna behöver se att det ej bara är doktorer som profession som gäller

Hur ser vi på Landstingets målsättning att 80 procent av alla vårdkontakter i de öppna vårdformerna ska ske i vårdcentralernas regi?

 • Inte som dagens modell är, nu när hemsjukvården försvunnit ur uppdraget är 80 % orimligt högt - risk för mycket onödiga besök för att komma upp i täckningsgraden
 • Om vårdåtagandet/primärvårdens uppgift tas ifrån oss, blir det mindre rimligt
 • Primärvården ska ha hand om alla öppenvårdsbesöken
 • Resurser måste finnas med rätt kompetens
 • Orealistiskt idag men om resurserna följer med från specialistvården till primärvården ok
 • Befolkningsvinst - närhetsprincip, kontinuitet, primärvården får god kännedom - minskar systemets kostnader. Det skulle kunna vara en stimulans för primärvården

Vad är viktigast i utvecklingen av vårdval i primärvård och specialiserad vård?

 • Vad vill man ha för slutresultat? Måste utvecklas så att man får vårdval öppen och sluten vård närmare varandra.
 • Att slutenvårdens specialister inte töms helt och därmed kompetensen som alla behöver
 • Specialistvården ska komplettera öppenvården
 • Kvalitet
 • Ersättningssytem som är relevanta
 • Att ha lugnt innevarande verksamhets år - inga ändringar innevarande år
 • Gränssnittet viktigt
 • Öppna upp dialog mellan primärvård och slutenvård reglerat i Regelboken för vårdval. Vad händer när man ändrar praxis?

Hur säkrar vi kompetensförsörjningen i primärvården?

 • Vara attraktiva arbetsplatser med bra handledning
 • Utbildning av utländska läkare
 • Behålla generalister
 • Sluta fragmatisera
 • Fara nu att man driver mot mindre patientkontakt och mer administration. Man får inte samma erfarenhet.
 • Bredda uppdraget med BVC och MVC. Ta tillbaka kärnan i primärvården
 • Öka studenter, utvecklingscentrum i Nässjö
 • Längre framförhållning, 10 år
 • Öka intag av läkare
 • Utarbeta ett program inom länet
 • Arbetssätt och teamarbete behöver utvecklas
Uppdaterad: 2015-03-11
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv