Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Frågor till primärvårdsforum 20 november 2013

Fråga från Familjeläkarna i Forserum

 • Hur ser processen ut inför 2015?

Frågor från Nässjö Läkarhus

 • Finns det "extra stöd" till Bra livs vårdcentraler från landstinget centralt?

a) Ex: Vi kontaktar landstingsjuristen för hjälp i ett patientrelaterat ärende om hur man skall gå tillväga, juristen besvarar oss att de kan inte hjälpa oss, men om vi hade varit en vårdcentral från Bra Liv hade juristen kunna väglett oss. Är det så det ska vara?
b) Får Bra Livs vårdcentraler rehabiliteringsstöd till personal mm?

Om situationer som belyses av exempel ”a” och ”b” är i praxis... torde det inte ges extra stöd till privatdrivna med tanke på att det skall vara konkurrens på lika villkor?

 • Hur kommer det att regleras vilka ”förtydliganden” som är möjliga att genomföra efter det att regelboken är beslutad? Under 2013 har det tillkommit s.k "förtydliganden" och man reagerat om huruvida ska dessa tolkas som förtydliganden eller avser dem helt nya formuleringar pga att det glömts under omformuleringen av regelboken.
 • Hur kommer regleringen av FAKTA-dokument att ske? Detta med tanke på att förändringar som sker i FAKTA-grupperna har ekonomiska konsekvenser och det bör då vara en ekonom som beräknar förändringarna innan de träder i kraft, så att dessa förändringar ska vara förankrade gentemot den ekonomiska ersättningen.
 • Hur kommer FOU-enhetens uppdrag att se ut i framtiden? Under 2013 har det gjorts uttalanden och skrivelser från FOU-enheten som har haft inverkan på resterande verksamhet ex ACG systemet. Kommer det fortsatt att verka på samma sätt eller gäller det som har framförts till vårdcentralerna tidigare, dvs att vara ett stöd och hjälp för att hitta förbättringsarbeten i den egna verksamheten och där det gång på gång har förtydligats att siffrorna inte är till för att jämföra vårdcentralerna?
 • Investeringar för framtidens välfärdsbudget. Det presenterades en nyhet på intranätet den 15 oktober där det står att man skall satsa 1,9 miljarder på länets sjukhus och vårdcentraler. I texten som publicerades framgår det dock inte vad som gäller för vårdcentralerna. Finns det möjlighet att ni kan precisera detta? Planeras investeringar i Bra Livs VC med central budget?
 • Utbildning angående bland annat missbruksvård, hur kommer vårt uppdrag att se ut/hur har man tänkt att ersätta enheterna för att bedriva detta arbete? Vad kommer krävas av vårdcentralerna? När kommer nästa utbildning inom området att erbjudas?
 • Finns det i dagsläget mötesarena där Bra Livs vårdcentralernas direktör sitter med tillsammans med landstingsledning/länsledning och ”representerar primärvården”. Nässjö Läkarhus önskar i så fall representera sig själv i sådan arena.

Frågor från Gnosjö vårdcentral

 • Vi har länge undrat över ”definitionen” och uppdraget för samverkan. Vad förväntas man åstadkomma? Vilket ansvar har respektive vårdcentral?
 • Antalet vårdcentraler varierar från kommun till kommun (ex. i Gnosjö finns en vårdcentral och i Vaggeryd två). Uppdraget att delta i olika samverkans forum är dock detsamma oavsett antalet vårdcentraler i respektive kommun. Samverkan med kommunen kan vara(ex. POSOM, folkhälsorådet, Arena, Mini- kola mm) och med slutenvården ( ex. SAPO, SAMPO, skuggning, Hjärtsvikt, Styrgrupp mm).

Frågor från PRIMÖR och Vårdcentralerna Bra Liv

 • Läkarförsörjning. Hur ser hälso- och sjukvårdsdirektören på försörjningen av Dl. Kan ST fortfarande ligga med fritt tak med tanke på anställningar? Öka antalet AT-tjänster?
 • Lab, telefoni. Konkurrensneutralt när?
 • På vilket sätt kan vi vara säkra på att Faktadokumenten är kostnadsberäknade?

Frågor från Vårdcentralen Aroma

 •  Regelboken måste kunna ha en längre beslutsperiod än nuvarande 1 år. Det är svårt att utveckla en resultatinriktad verksamhet när kvalitetsvariabler och styrsystem med ekonomiska incitament presenteras så kort tid före ett kommande verksamhetsår.
 • Kostnadsutvecklingen för inkontinens hjälpmedel har inte minskat som förväntat efter kommunaliseringen av hemsjukvård vilket är notabelt. Har rätt skatteväxlingen skett? Kommer detta att kompenseras ekonomiskt framöver?
 • Ska genetiska analyser för att kartlägga anlagsbärare ske inom primärvården? Vem bär kostnadsansvaret idag?
 • Ska primärvården i något fall beställa och bära kostnaden för scintigrafiska undersökningar? Nuvarande FAKTA dokument är otydliga i denna fråga.

Mer information

Frågorna är inlagda i programmet kl 15.15.

Uppdaterad: 2013-11-19
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv