Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Sammanställning workshopfrågor primärvårdsforum 20 november 2013

Mest sjuka och samverkan med kommunerna

Hur tar vi ansvar för samordning av de mest sjuka?

 • Vård- och omsorgsplan bra
 • Direktinläggning på geriatriken
 • Avtal á la Skånemodell på enhetsnivå
 • Kvalitetsersättningar drivande och får fart på det uppdragsgivarnde vil
 • Informationsöverföringen behöver förbättras (NPÖ?)

Hur ska vi stödja de mest sjuka i hemmet?

 • Hembesök ett viktigt kompletterande verktyg
 • Vård- och omsorgsplan en bra teknik
 • Varje vårdcentral tittar på sina egna patienter och ser vad de behöver
 • ACG som grund för identifikation
 • Det gäller att agera och arbeta med sina patienter oavsett strukturer uppifrån

Övrigt

 • Avlasta läkaradministrationen i högre utsträckning till förmån för mer patienttid

Gränsdragningar

Hur samverkar vi så att vården ges på rätt vårdnivå?

 • Vad är rätt vårdnivå?
 • Väldefinierade Fakta-dokument
 • Brett uppdrag. Ha kvar mycket sjukvård i primärvården.
 • Ha kvar allmänspecialister, ha kvar helhetsansvaret för patienten
 • Tät kontakt skapar trygghet
 • Forskning visar "väl utbyggd förstalinje" är kostnadseffektivt
 • Risk med vårdval 2, bibehålls kompetens om specialisterna hamnar i primärvården?
 • Specialisterna ska vara ett stöd till primärvården
 • Risk för geografiska orättvisor om specialistvården ingår i primärvården
 • Tidsbesparing att ha specialisterna på vårdcentralerna. Remissförfarandet förkortas i tid
 • Är det vårdcentralerna som ska sköta specialistvården?

Hur samarbetar vi över gränserna för att uppnå bästa möjliga kliniska resultat?

 • Vilken gräns?

Öppettider och jour

Hur ska vi utveckla verksamheten för att möta invånarnas behov av vård på kvällar och helger?

 • 1117 även mot akutmottagningen
 • Varför ökning till akuten 2010, varför till Ryhov, arbetar ambulanserna olika?
 • Klarar akuten inte av sin situation? Varför löser man inte sin egen situation
 • Viktigt med information till invånarna! De vet inte skillnaderna. Annonskampanjer
 • Varför åker fler ambulans? Vi är ju inte sjukare, SOS råd? Man är rädd för att låta patienten vara hemma
 • Varför kan inte sjuksköterskorna på akuten sortera patienterna?
 • Skånemodell för att tillgodose efterfrågan?
 • Avgift på 1000 kr styr. Större stimulans?
 • Behövs jourcentralen på vardagskvällarna om vi har öppet lite längre på vårdcentralerna?

Vad är rätt öppettider för en vårdcentral?

 • Löser vi akuten problem genom ökade öppettider kvällstid? kanske lite längre öppettider på vårdcentralerna, 18-19?
 • Fler vårdcentraler är redan idag öppna vissa kvällar i veckan efter kl 17, efter behov
 • Hitta andra lösningar
 • Patientperspektivet - minskad tillgänglighet. Patienten vill inte vänta 3 dagar över helgen.
 • Primärvården  producerar redan idag mycket mer
 • Patientintervjuer - upplevelse av akut sjukdom
 • Stelbent regelbok med reglerade öppettider. Anpassa till behov. Olika behov barn/äldre

Övrigt

 • Tvinga inte in jourcentralerna på akutmottagningen! Framgångsfaktor med närhet till akutmottagningen
 • Fråga oss varför patienterna inte kommer till oss!

Missbruk och beroende

Vilken kompetens behövs för uppdraget?

 • Enligt regelboken legitimerad personal + socionomer.
 • Kan variera beroende på uppdraget, lite otydligt
 • KBT/MI olika nivåer
 • Önskemål att utbildning är del i Faktautbildning

Vilka avtal och överenskommelser med kommunerna behöver vi?

 • Kopiera Rosenhälsans koncept. Teckan avtal med kommunen/psyk om det
 • Skickas en remiss till psyk på grund av kompetensbrist på vårdcentralen kan de inte slå ifrån sig
 • Gemensam mall för avtal. Dels landsting-kommun dels förtydligande inom landstinget. Det kan inte vara 52x13 avtal!
 • Jämlik vård över länet

Övrigt

 • Psykatridiagnosen får inte vara bromskloss in i beroendevården
 • Definiera dubbeldiagnos (beroendemottagning) spelberoende?

Barnälsovård och kvinnohälsovård

Vilka är för- och nackdelarna med barnhälsovård i vårdcentralernas respektíve sjukhusens regi?

Fördelar

 • Integrera BHV-frågan i övriga hälsofrämjande arbetet i primärvården
 • Identitetsfråga för allmänmedicinen
 • Ökar intresse för BHV i primärvårdspersonalen framförallt läkargruppen
 • MPG Barn rekommenderar inte vårdval

Nackdelar

 • Organisera efter befintliga resurser
 • Hitta praktiska lösningar på lokaler ???

Vilka är för- och  nackdelarna med kvinnohälsovård i vårdcentralernas respektive sjukhusens regi?

Fördelar

 • Tydlighet, en naturlig mötesplats för befolkningen oberoende av behov och skede i livet
 • Slippa fragmentisering
 • Understödjer befintliga familjecentraler
 • Ökar tillgängligheten i primärvården
 • Vill distriktsläkarna ha tillbaka detta?
 • Ska varje liten vårdcentral ha detta?
 • Invånarna tänker inte organisatoriskt utan vad som är smidigast för mig

Nackdelar

 • Bemanningsproblem
 • Fortbildning - kompetensutveckling
 • Integrering med kvinno hälso- och sjukvård
 • Ifrågasätter befintliga familjecentraler

Hur kan vi utveckla samverkan i befintlig modell?

 • Möjliggör samverkan genom hälsoperspektivet, förskola, skolhälsovård
 • Möjliggöra att primärvården äger frågan
 • Fråga vad invånarna vill

 

 

Uppdaterad: 2013-11-21
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv