Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Redovisning och utbetalning

Innehåll

 

Underlag för ersättning

De flesta uppgifter som ligger till grund för utbetalning av ersättning hämtas automatiskt från Cosmic och Master.

Uppgifterna från Master tas den första dagen och besöksfilen från Cosmic tas den andra dagen i den månad som utbetalningen avser.

I de fall då vårdenheterna ska lämna in underlag för ersättning till vårdvalsenheten måste det ske senast den femte i varje månad för att komma med i nästa utbetalning.

Underlag för ersättning lämnas för exempelvis tolk, vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m. samt vård av utländska medborgare och utlandssvenskar.

Momskompensation

Privata vårdenheter får momskompensation genom att nettoutbetalningen räknas upp med 5 procent.

Fakta-arbete

Ersättning för deltagande i arbetet med Fakta-dokument baseras på en schablonberäknad lön per yrkesgrupp. Ersättningen betalas ut efter att överenskommelse slutits med regionens Fakta-koordinator. För att få ersättning ska överenskommelsen var sluten före den första i månaden.

Kvalitetsersättning

Länka till detaljerad information under ämnet Uppföljning:

Systematiskt förbättringsarbete

Ersättningsgrundade kvalitetsvariabler

Läkaransvar i särskilda boenden

Regionen ersätter läkaransvar i särskilda boenden utifrån antal platser i respektive boendeform som vårdenheten ansvarar för. Respektive kommun eller respektive vårdenheten, i samråd med kommunen, rapporterar förändringar i antal platser till vårdvalsenheten.

Särskilda boendeformer

Provtagning på remiss

Regionen ersätter vårdenheter som utför provtagning på remiss med 90 procent av priset enligt Medicinsk diagnostiks prislista för provtagning  (Medicinsk diagnostik ersätts med 10 procent av priset för att upprätthålla rutinen och administrera debiteringsunderlagen).

Debiteringsunderlaget mejlas till Laboratoriemedicin senast den andra i varje månad. Laboratoriemedicins kundtjänst svarar på frågor om rutiner för debiteringsunderlag.

Vårdcentraler som inte anlitar Medicinsk diagnostik för provtagning kan använda samma rutin som förvaltningen medicinsk diagnostiks egen personal för att sammanställa debiteringsunderlag utifrån RoS och manuella remisser.

ST-läkare

Regionen ersätter beviljade ST-läkartjänster enligt vårdenhetens rapportering. Vårdenheten ska rapportera ST-läkarnas tjänstgöring till vårdvalsenheten på blanketten "Underlag för ersättning för ST-läkare" senast den första i varje månad. Utbetalningen baseras på föregående månads tjänstgöring.

Underlag för ersättning för ST-läkare, blankett LiJ5219 (Word)

Tolk

Vårdenheter som drivs av Region Jönköpings län får automatiskt ersättning baserat på bokförda kostnader i ekonomisystemet. Privata vårdenheter måste skicka in en sammanställning av föregående månads tolkfakturor samt kopior på fakturorna för att få ersättning. Underlag för ersättning ska skickas in till vårdvalsenheten.

Underlag för ersättning för tolkarvode, vård av utländska medborgare, utlandssvenskar, asylsökande och kvotflyktingar, blankett LiJ5220 (Word)

Kostnad för IT-infrastruktur

Helårskostnaden för IT-infrastruktur är 44,60 kronor per år för de invånare som valt vårdenheten. Vårdenheten debiteras med en tolftedel per månad.

Informationshantering

Kostnad för läkemedel

Vårdenheten betalar för basläkemedel (läkemedel på recept) till invånare folkbokförda i länet som valt vårdenheten oavsett förskrivare. Vårdenheter som drivs av Region Jönköpings län får läkemedelskostnaderna för sina invånare direktbokförd. För privata vårdenheter sker ett avdrag från utbetalningen av den totala ersättningen. Läkemedelskostnaden baseras på utfall föregående månad.

Vårdenheten betalar för läkemedel som beställs på rekvisition.

Undantag från basläkemedel, Läkemedelskommittén (nytt fönster)

Läkemedel som är förskrivna på rekvisition betalas av beställande vårdenhet.

Övriga kostnader och intäkter

Huvudregeln är att alla kostnader och intäkter faktureras eller betalas ut direkt till respektive vårdenhet.

I undantagsfall kan regionen hantera vissa kostnads- och intäktsposter. I de fall det blir aktuellt att hanteringen ska ske som ett avdrag eller tillägg till ersättningen informeras vårdenheterna i förväg.

Utbetalning

Regionen betalar ut vårdpeng och ersättningar den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag.

Utbetalningsunderlag

Med utbetalningen följer ett utbetalningsunderlag i regionens ersättningssystem för vårdval, Lovisa, som specificerar de olika ersättningarna.

Mer information om utbetalningsunderlaget i Lovisa finns i regionens intranät.

Besöksspecifikation

En besöksspecifikation i Lovisa visar tillägg och avdrag för besök som invånare som valt vårdenheten gjort på andra vårdenheter.

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering i Cosmic kompenseras inte i efterhand. Vårdvalsenheten korrigerar inte heller tillägg och avdrag för besök på annan vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig inrapportering av underleverantörsavtal.

Mer information om besöksspecifikationer i Lovisa finns i regionens intranät.

 

Uppdaterad: 2016-12-20
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv