Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Ersättningsgrundande kvalitetsvariabler 2018

Uppföljning
Mål

Definition
Mätmetod

Datakälla
Brytpunkt
Omfattning
Var finns uppgiften?

Ersättningskonstruktion
Ersättningsperiod
Maximal ersättning

Ålders- och täckningsgrads-
viktad antibiotika-
förskrivning

Ersättningsgrundande kvalitetsmål: <320 recept/1000 invånare i länet all förskrivning. Målet för respektive vårdenhet avgörs utifrån vårdenhetens andel av total förskrivning.

Täljare: Uthämtade antibiotikarecept förskrivna på vårdcentral och jourcentralen till invånare som valt vårdcentralen 12 månader bakåt i tiden från mättillfället.

Nämnare: Genomsnittligt antal åldersviktade invånare som valt vårdcentralen 12 månader bakåt i tiden från mättillfället.

Apoteksdata via Diver och invånarnas val  via Master.

Mäts varje månad och baseras på data 12 månader bakåt i tiden från mättillfället.

Resultat antibiotikaförskrivning (begränsad behörighet, nytt fönster)

Utbetalning per månad baserad på de senaste 12 månadernas mätresultat.

100% = 20 kr/invånare

Förtydligande om kvalitetsersättning för ålders- och täckningsgradsviktad antibiotikaförskrivning

Läkemedels-
genomgångar

Mål: Patienter 75 år eller äldre med minst 5 samtidigt pågående läkemedelsordinationer ska ha haft en läkemedelsgenomgång under den senaste 12-månadsperioden, enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Täljare: Antal patienter 75 år eller äldre med minst 5 samtidigt pågående läkemedelsordinationer som har haft en läkemedelsgenomgång under den senaste 12-månadsperioden, enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Nämnare: Samtliga patienter 75 år eller äldre med minst 5 samtidigt pågående läkemedels- ordi nationer.

Baseras på ordinationer som är registrerade i Cosmic.

Läkemedelsgenomgång (åtgärdskoder XV012 eller XV015) ska ha gjorts senaste 12-månadsperioden bakåt i tiden.

Läkemedelsgenomgången kan även ha utförts av annan vårdenhet än där patienten är listad.

Enbart ordinationer som är registrerade i Cosmic ingår.

Resultat läkemedelsgenomgångar

400 kr per invånare 75 år eller äldre

Utfall minst 75% =
hel ersättning

Utfall 50%-74% =
halv ersättning

Utfall <50% =
ingen ersättning

Utbetalning per månad baserad
på de senaste 12 månadernas mätresultat.

Tillgänglighet till psykosocialt team

Första fysiska besök till psykosociala teamet ska registreras som Psykosocialt besök akut eller Psykosocialt besök planerat. För att kunna få kvalitetsersättning måste leverantören ha minst 10 registrerade nybesök per 1 000 invånare och år.

Täljare: Registrerade nybesök till psykosocialt team.

Nämnare: Totalt antal listade invånare på vårdcentralen.

Cosmic via Diver.

Mäts varje månad och baseras på data 12 månader bakåt i tiden från mättillfället. Avser enbart besök på vårdenheten där patienten är listad

Full ersättning – 20 kronor per invånare och år – betalas ut till leverantörer med minst 50 procents tillgänglighet till nybesök hos psykosocialt team inom fem kalenderdagar. Halv ersättning betalas ut till leverantörer med minst 25 procents tillgänglighet till nybesök hos psykosocialt team inom fem kalenderdagar.

Vårdsamordning Namngiven person som uppfyller uppdraget enligt förfrågningsunderlaget avsnitt 7.7   20 kr per invånare plus 200 kr per invånare > 74 år

 

Uppdaterad: 2018-01-30
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv