Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Metoder och verktyg

Metoder

Spädbarnsverksamheten i Region Jönköpings län

Spädbarnsverksamheten i Landstinget i Jönköpings län arbetar med anknytningsproblematik. Verksamhetens målgrupp är familjer med ofödda barn eller spädbarn upp till ett år, där det finns brister eller risk för brister i anknytningen mellan barn och förälder. Målgruppen inkluderar även adopterade barn under barnets första år i sin nya familj.

Broschyr om Spädbarnsverksamheten i Region Jönköpings län (pdf, nytt fönster)

Föra barnen på tal (FBT)

En metod för att stärka föräldraskapet när en förälder har psykisk ohälsa eller allvarlig somatisk sjukdom. Metoden tillhör samma metodfamilj som Beardslees familjeintervention. FBT är utvecklad för att uppfylla nya lagens krav för att hjälpa personalen att kartlägga familjen och barnens behov av stöd och information. Utbildning planeras för barnombud inom somatiken.

Jönköpings kommuns webbplats/Föra barnen på tal (nytt fönster)

Nätverket De glömda barnen

I Jönköping finns ett nätverk för de glömda barnen, det vill säga barn och ungdomar som lever med föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätts för våld. Nätverket är tredelat med en lokal arbetsgrupp, en länsreferensgrupp och ett e-postnätverk. Syftet med nätverket är att synliggöra hur barn och ungdomar påverkas av missbruk, psykisk ohälsa och våld i familjen samt visa att stöd finns.

Hjuliusgruppen, Gnosjö

Målet för verksamheten Hjulius är att nå barn och ungdomar till psykiskt sjuka, missbrukande föräldrar. Att ge barn och ungdomar ökad självkänsla, verktyg och olika strategier att klara sin vardag, kunskap om förälderns sjukdom och ett större nätverkt. Hjulius är ett gemensamt projekt mellan skola och socialtjänst i Gnosjö kommun.

Hjuliusgruppens informationsblad (pdf, nytt fönster)

Siriusgruppen, Värnamo

Sirius är en barn- och tonårsverksamhet för barn som har krångel i familjen. Krångel kan vara att växa upp med en förälder som mår psykiskt dåligt, dricker för mycket eller använder droger, eller att uppleva våld i familjen.

Siriusgruppen är en del av projektet De glömda barnen och drivs av Hela Människan/LP Finnveden.

Sirusgruppen, Värnamo (nytt fönster)

Vårsols Familjecenter

Vårsols Familjecenter erbjuder stödgruppsverksamhet och individuella samtal för barn och ungdomar som är mellan 4-21 år som lever i svåra livssituationer. Det kan till exempel vara att man har en förälder med beroende, fysisk sjukdom, psykisk ohälsa eller där det förekommer våld i hemmet. Familjecentret erbjuder även stöd för barn som upplever sorg och kan också arbeta med hela familjen med familjeintervention. Verksamheten är länsövergripande vilket innebär att du är välkommen oavsett var i länet du bor.

Vårsols familjecenter (nytt fönster)


Verktyg

Familjeformuläret

Familjeformuläret är ett verktyg för personal inom sjukvården att synliggöra om patienter har minderåriga barn. Att utifrån den kunskapen hjälpa dessa föräldrar att ge sina barn det stöd som behövs. Familjeformuläret kan användas inom såväl psykiatri som somatik i hela Region Jönköpings län.

Familjeformulär för sjukvården i hela Landstinget  (Word, nytt fönster)

Checklistan

Checklistan är ett verktyg för personalen att samtala med barn om förälders sjukdom.

Checklista för att samtala med barn om förälders sjukdom (pdf, nytt fönster)

Rutinbeskrivning för anmälan om att ett barn/ungdom far illa enligt Kap 14 §1 socialtjänstlagen

Det är varje förvaltningschef, verksamhetschef, enhetschef och 1:a linjens chefs ansvar att förhålla sig till och verkställa att enheten följer dessa riktlinjer.

Kontakt

Noomi Carlsson
036-32 40 92/0767-24 74 09

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion