Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Rutinbeskrivning för familjeformulär för sjukvården inom Region Jönköpings län

Utifrån 5 kap. 7 § HSL

Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

 1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning
 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
 3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

… ska landstingets verksamheter uppmärksamma barn som anhöriga.

Vi ska se till FN:s konvention om barnets rättigheter och landstingets policy Barn som anhöriga.

Familjeformuläret är ett verktyg för att identifiera barns behov och initiera lämpliga insatser för barn som anhöriga.

Ansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att rutin finns framtagen för vem eller vilka som ansvarar för att familjeformuläret blir ifyllt och registrerat i Cosmic.

Familjeformuläret finns under gemensamma dokument/social anamnes i Cosmic. Rutinen gäller både öppen- och slutenvård.

Genomförande

Utifrån klinikens rutin ska barn som anhöriga uppmärksammas och deras föräldrar få det stöd som krävs. Familjeformuläret ska vara en del i patientens vårdplan.

Uppföljning

Uppföljning ska ske kontinuerligt då behovet kan förändras över tid. Framkommer behov av åtgärder utifrån familjeformuläret ska detta åtgärdas.

Kvalitetsmätning

För att möjliggöra kvalitetsmätning ska KVÅ-kod registreras. Från och med 2014-01-01 träder tre nya KVÅ-koder i kraft;

 1. DU055 - Samtal med vuxen patient om minderårigs behov och möjlighet till stöd.
  Avser situationer enligt 7 § hälso- och sjukvårdslagen då minderårigt barns förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor hos har en psykisk/fysisk sjukdom/ funktionsnedsättning, substansmissbruk eller oväntat avlider.
 2. DU056 - Samtal med vuxen patient och berörd minderårig om barnets situation och behov.
  Information, råd och stöd genom samtal med barn och förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor hos enligt 7 § hälso- och sjukvårdslagen
 3. DU057 - Samtal med minderårig vars förälder är patient om den minderårigas situation och behov.
  Åtgärden innebär information, råd och stöd genom samtal med barn (utan närvaro av förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor hos) enligt 7 § hälso- och sjukvårdslagen.

Anmälningsskyldighet

Personal i sjukvården är enligt lag skyldig att anmäla till socialtjänsten när misstanke finns att ett barn far illa.

Anmälan görs skriftligt eller muntligt till Socialtjänsten.

KVÅ-kod GD008.

Kontakt

Veronica Ottosson
Utredare
036-32 40 92
veronica.ottosson@rjl.se

Uppdaterad: 2019-06-18
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion