Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Svenska - sex- och samlevnadsundervisning

Innehåller de delar i kursplanerna som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Grundskolan

Syfte

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

I årskurs 1-3

Språkbruk:

 • Hur ord och yttranden kan uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och nyanser.

I årskurs 4-6

Berättande texter och sakprosatexter:

 • Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkbruk:

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
 • Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

I årskurs 7-9

Berättande texter och sakprosatexter:

 • Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkbruk:

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
 • Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.

Grundsärskolan

I årskurs 1-6

 • Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
 • Kommunikations- och samtalsregler. Kroppsspråk och mimik.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man talar till och i vilket syfte.
 • Ord, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor och åsikter.
 • Informationssökning i böcker och på webbsidor för barn.

I årskurs 7-9

 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Gymnasieskolan

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflexion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Ämnets syfte

 • Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera.
 • Läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter.
 • Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitterturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum.
 • Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.
 • Undervisningen ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.

Centralt innehåll

 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
 • Dialekter och språklig variation som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund.
 • Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
 • Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

 Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård,
Landstinget i Jönköpings län
 
070-211 31 97 

Kursplaner och styrdokument

Metodstöd

Samlingsida med metodstöd för sex- och samlevnadsundervisning  

Uppdaterad: 2017-01-11
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling