Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Historia - sex- och samlevnadsundervisning

Innehåller de delar i kursplanerna som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Grundskolan

I årskurserna 1-3

Att leva tillsammans:

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen av människor som lever nu.
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. V ad detta kan ha för orsaker och konsekvenser.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

I årskurserna 7-9

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, ca 1900 till nutid:

 • Demokratisering i Sverige.
 • Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.
 • Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

Gymnasieskolan

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. 

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Ämnets syfte

 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningen om framtiden.
 • Eleverna ska ges möjlighet att använda historia som referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden.

Centralt innehåll

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel olika syn på människors värde, på makt och på kön.
 • Historiskt källmaterial som speglar kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation.
 • Olika perspektiv utifrån till exempel klass, etnicitet, generation, genus och sexualitet.

Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård, 
Landstinget i Jönköpings län

070-211 31 97 

Kursplaner och styrdokument

Metodstöd

Samlingsida med metodstöd för sex- och samlevnadsundervisning  

 

Uppdaterad: 2017-01-11
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling