Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Idrott och hälsa - Sex- och samlevnadsundervisning

Innehåller de delar i kursplanerna som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Grundskolan

Syfte

 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
 • Skapa förutsättningar för alla elever att delta i skolans fysiska aktiviteter
 • Bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

I årskurserna 7-9

Hälsa och livsstil:

 • Olika definitioner av hälsa
 • Sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Gymnasieskolan

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. 

Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilar påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

Ämnets syfte

 • Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt.
 • Belysa konsekvenserna av olika kroppsideal.
 • Ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.

Centralt innehåll

 • Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.
 • Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga.
 • Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg.
 • Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och doping.
 • Fördjupat perspektiv på något av områdena eik, moral och könsmönster i förhållande till vald idrott (Idrott och hälsa 2 - specialisering).

Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård, 
Landstinget i Jönköpings län

070-211 31 97

Kursplaner och styrdokument

Metodstöd

Samlingsida med metodstöd för sex- och samlevnadsundervisning  

Uppdaterad: 2017-02-06
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling