Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Religionskunskap - sex- och samlevnadsundervisning 

Innehåller de delar i kursplanerna som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Grundskolan

Syfte

 • Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.
 • Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för eget och andra människors sätt att leva.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer.
 • Ge eleverna förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.
 • Bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.
 • Bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

Undervisningen i religionskunskap skla behandla följande centrala innehåll:

I årskurserna 1-3

Att leva tillsammans:

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen av människor som lever nu.
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

I årskurserna 4-6

Identitet och livsfrågor:

 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och gruppidentitet.

Etik:

 • Vardagliga moaliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

I årskurserna 7-9

Religion och samhälle: 

 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Identitet och livsfrågor:

 • Hur olika livsfrågor, till exempel relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Gymnasieskolan

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. 

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskaplig. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existenstiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.

Ämnets syfte

 • Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter.
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.
 • Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar.
 • Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar.
 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

Centralt innehåll

 • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
 • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
 • Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
 • I religionskunskap 2: Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet.

 

Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård,
Landstinget i Jönköpings län

070-211 31 97 

Kursplaner och styrdokument

Metodstöd

Samlingsida med metodstöd för sex- och samlevnadsundervisning 

 
Uppdaterad: 2017-01-11
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling