Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Svenska som andraspråk - sex- och samlevnadsundervisning 

Innehåller de delar i kursplanerna som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Grundskolan

Syfte

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

I årskurs 1-3

Berättande texter och sakprosatexter:

 • Berättande och poetiska texter som belyser människos upplevelser och erfarenheter.

Språkbruk:

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden kan uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och tonfall.

I årskurs 4-6

Berättande texter och sakprosatexter:

 • Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkbruk:

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva faktatext.

I årskurs 7-9

Berättande texter och sakprosatexter:

 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen.
 • Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkbruk:

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vilket sammanhang, med vem och i vilket syfte man kommunicerar.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.

Gymnasieskolan

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. 

 • Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modermål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga.
 • Ett rikt språk är en förutsättning för att kunna inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet.
 • Det är genom språket vi uttrycker vår personlighet och integrerar med andra människor i olika situationer.
 • Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkig identitet och tillit till sin egen språkförmåga.
 • Ämnet bidrar till att eleverna får ökad respekt för andra språk och sätt att uttrycka sig.

Ämnets syfte

 • I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta. producera och analysera muntligt och skriftligt språk.
 • Skönlitteratur, sakprosa, film och andra medier ska användas som källa till insikter om andra erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar.
 • Innehållet ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas tillvara.

 Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård,
Landstinget i Jönköpings län
therese.rostedt@rjl.se
070-211 31 97 

Kursplaner och styrdokument

Metodstöd

Samlingsida med metodstöd för sex- och samlevnadsundervisning 

Uppdaterad: 2013-08-12
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling