Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Extern kvalitetsgranskning av ordination och hantering av läkemedel

Vårdgivaren ska som ett led i egenkontrollen enligt 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten regelbundet genomgår en extern kvalitetsgranskning (HSLF-FS 2017:37, 4 kap. 3§).

Ordination och hantering av läkemedel är ett högriskområde inom hälso- och sjukvården. Läkemedelskommittén inom Region Jönköpings län rekommenderar att verksamheten genomgår en extern kvalitetsgranskning en gång per år.

Ett nytt arbetssätt, där extern kvalitetsgranskning genomförs i form av en webbenkät (Esmaker), infördes 2015 inom Region Jönköpings län.

Även 2018 kommer den externa kvalitetsgranskningen av ordination och hantering av läkemedel ske via webbenkät. Enkäter skickas under våren 2018 till sluten vård, primärvård och tandvård. Enheterna erhåller därefter återkoppling från klinisk apotekare.

Övergripande redovisning

Rapport kvalitetsgranskning 2017

Kontakt

Anna Adamsson
Klinisk apotekare
010-243 50 48

Mer information

Kvalitet och säkerhet - Extern kvalitetsgranskning (Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel)

Uppdaterad: 2018-06-12
Anna Adamsson, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service