Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Riktlinje för självmedicinering på sjukhus

Syftet med självmedicinering på sjukhus är att göra patienten mer delaktig i sin läkemedelsbehandling.

Vid inskrivning av en patient i sluten vård ska hälso- och sjukvårdspersonalen ta ställning till om patienten har möjlighet att själv fortsätta ansvara för sin egen pågående läkemedelsbehandling eller om läkemedlet i stället ska administreras eller överlämnas av hälso- och sjukvårdspersonal (HSLF-FS 2017:37 kap 10 1§).

När självmedicinering tillämpas på en vårdenhet ska arbetet finnas beskrivet i lokala rutiner för ordination och hantering av läkemedel och vara godkända av verksamhetschefen.

Ställningstagande av aktuell patient

Självmedicinering på sjukhus kan tillämpas när patienten hanterar sina läkemedel själv i hemmet. Patienten ska ha goda praktiska förutsättningar (fysiskt och kognitivt) att klara av läkemedelshanteringen och inte ha ett känt missbruk av läkemedel.

Ansvar

 • Läkare, sjuksköterska eller farmacevt kan ta ställning till om patienten har möjlighet att fortsätta ansvara för sin egen läkemedelsbehandling under vårdtiden. Ansvarsfördelningen ska finnas beskrivet i vårdenhetens rutiner för ordination och hantering av läkemedel.
 • Sjuksköterska ansvarig för patienten, ansvarar för att vid varje arbetspass ta ställning till om patient som självmedicinerar även fortsättningsvis är lämplig för detta.
 • Läkaren ansvarar för att informera patienten om eventuella läkemedelsförändringar under vårdtiden.
 • Patienten ansvarar för att iordningställa och administrera överenskomna läkemedel och förvara läkemedel inlåsta vid sängplatsen under vårdtiden.

Förvaring av patientens läkemedel

På vårdenheten ska det i anslutning till patientens sängplats finnas ett låsbart skåp där patientens läkemedel förvaras. Nyckel eller kod till skåpet ges till patienten.

Uppstart av självmedicinering

 • Läkare, sjuksköterska eller farmacevt gör ett ställningstagande av aktuell patient.
 • Patienten får muntlig och skriftlig information om självmedicinering (se Patientinformation).
 • Läkare, sjuksköterska eller farmacevt kontrollerar tillsammans med patienten att de läkemedel som finns på läkemedelslistan i patientjournalen stämmer med det patienten använder hemma.
 • I läkemedelslistan markeras vilka läkemedel patienten självadministerar. Patienten får en papperskopia på läkemedelslistan där det ska framgå vilka läkemedel som administreras av patienten.
 • Tillsammans med patienten kontrolleras att eventuellt medhavda läkemedel är identifierbara och finns i tillräcklig mängd. Saknas läkemedel kompletteras det från vårdenhetens läkemedelsförråd. Om sjuksköterskan iordningställer vissa läkemedel dokumenteras det i utdelningsvyn.
 • Sjuksköterskan dokumenterar i journalen (Vårdplan  - VP) under sökord "Läkemedel" om patienten självmedicinerar eller får hjälp med läkemedelshanteringen av hälso- och sjukvårdspersonal under vårdtiden.

Självmedicinering under vårdtiden

 • Vid ordinationsändringar (insättning, utsättning, dosjustering, tillfälligt uppehåll) ska läkaren kommunicera dessa med patienten muntligt och skriftligt.
 • En gång per dag ska patientansvarig sjuksköterska göra en daglig kontroll av självmedicinering:
  • Ta ställning till att patienten är fortsatt lämplig för självmedicinering
  • Kontrollera att patienten är medveten om eventuella ordinationsändringar som är gjorda senaste dygnet.
  • Kontrollera att patienten har tillräckligt med läkemedel. Om inte, komplettera från vårdenhetens förråd och dokumentera iordningställda läkemedel i utdelningsvyn.
  • Dokumentera daglig kontroll i rapportbladet (sökord läkemedel)
 • Vid incident/ avvikelse görs en anteckning i journalen (Vårdplan - VP) över vad som hänt.
Uppdaterad: 2018-08-20
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service