Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Om barnkonventionen

FN:s konvention om Barnets rättigheter

I drygt 20 år har Sverige följt FN:s konvention för barnets rättigheter. Det har varit och är en lång resa för kommuner och landsting att hitta former och organisera sig för att förverkliga barns och ungas rättigheter. Likaså att anlägga ett barnperspektiv på åtgärder och beslut som fattas i den offentliga förvaltningen. För offentlig sektor är det ett ständigt pågående utvecklingsarbete.

Implementering av barnkonventionen i Region Jönköpings län

Regionfullmäktige beslöt år 2001 att implementera FNs konvention om barnets rättigheter. Samma år inrättas Barndialogen, en webb plats för Region Jönköpings län, kommunerna och ideella organisationer, för samverkan kring barns hälsa och utveckling. En av de övergripande processerna där är Barnkonventionen (BK). plus.rjl.se/barndialogen

År 2004 utfärdade Regionfullmäktige ett policydokument ”Barn som anhöriga” (reviderad i oktober 2012) med syfte:

  • att öka beredskapen inom vuxenvården för att uppmärksamma barn som anhöriga
  • att öka kunskapen för att möta frågor, tankar och känslor hos barn som anhöriga
  • att skapa riktlinjer för hur stödinsatser ska samordnas, genomföras och följas upp

Genom att använda Familjeformuläret i journalsystemet kan barn som anhöriga uppmärksammas på ett naturligt sätt samt få råd och stöd i den situation som råder.

År 2015 bildades Region Jönköpings län då även hälso- och sjukvården organiserades om. En styrgrupp för barnrättsarbetet med representation från olika verksamheter inrättades för att fatta beslut med regionövergripande spridning. Ambitionen är att alla i organisationen tar sitt ansvar för att omsätta barnkonventionen i praktisk handling.

En handlingsplan finns upprättad som revideras regelbundet. Barnkonventionens grundprinciper ska fokuseras på barn och unga som patient, brukare, anhörig och medborgare. I alla verksamheter som rör barn och unga utgör barnkonventionen ett grundfundament i arbetet.

Barnrättsombud finns inom psykiatrin, somatisk specialistvård, primärvården samt vissa serviceområden. Målet är att alla enheter ska ha ett barnrättsombud som tillsammans med sin chef håller barnrättsfrågorna levande. Ett nätverk för barnrättsombud finns med organiserade årliga träffar för fortbildning och nätverkande.

Vi tänker framtid

Under år 2016 pågår ett nationellt remissförfarande då ambitionen är att barnkonventionen ska bli lag år 2018. Ett nätverk av tjänstemän med barnrättsfrågor i sitt uppdrag har bildats i Jönköpings län där Länsstyrelsen, sex kommuner samt Region Jönköpings läns finns representerade. Gemensamma utbildningar för medarbetare planeras i form av ett pilotprojekt under året. Efter utvärdering tar Strategigrupp barn och unga beslut om fortsatta utbildningsinsatser. Det är tydligt att kunskap om barnets rättigheter behövs i större omfattning för att barnperspektivet på ett praktiskt sätt ska kunna tillämpas i alla verksamheter och bidra till ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete inom offentlig sektor.

 

 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion