Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Ny avhandling om patientdelaktighet

Det nära mötet i mikrosystemet är avgörande för vårdens och omsorgens kvalitet. Det säger Susanne Kvarnström, som den 25 maj disputerade på Hälsohögskolan i Jönköping.

Susanne KvarnströmAvhandlingen handlar om delaktighet för patienter i sjukvård och brukare i äldreomsorg. Susanne Kvarnström har också studerat samarbete mellan olika yrken i team.

Avhandlingen är den första av tolv i Bridging the Gaps (se fakta), ett forskningsprogram som har i uppdrag att stimulera forskning om ”hur vård ges och hur den kan förbättras”. Eller uttryckt på ett annat sätt: att minska gapet mellan det vi vet och det vi gör i hälso- och sjukvården.

Mikrosystem definieras som den kontaktyta där patienten, anhöriga och medlemmarna i vård- eller omsorgsteamet möts. Susanne Kvarnström har djupintervjuat 65 yrkesverksamma personer inom sjukvård och äldreomsorg samt 22 patienter och brukare.

– Jag tycker man kan gå vidare med modellen mikrosystem. Den fungerar väl och har en bra tankestruktur. Men den kan fungera bättre när vi vet mer om vad som sker i mötet mellan vård- och omsorgspersonal och brukare, säger Susanne.

Olika innebörd i delaktighet

– För personalen är det värdefullt att förstå att delaktighet har olika betydelse för olika människor. Därför är det viktigt att känna av individens förväntningar vid varje möte, säger Susanne.

Välja är viktigt, exempelvis kunna välja mat eller när man vill gå på promenad, men delaktighet betyder mer än det. Individen ska känna att hon eller han har en trygg vårdkontakt, som hjälper till att hantera en nya livssituation.

Svårigheter med mikrosystem

Traditionella hierarkier i organisationen uppfattas som ett hinder för att utnyttja hela teamets potential i mikrosystemet, enligt Susanne Kvarnströms avhandling.

Teamen tar med sig sjukvårdens hierarkier in i mikrosystemet. Vissa yrkesgruppers kunskap tas inte tillvara tillräckligt. Det kan vara svårt att prata om hierarkier inom teamet, enligt intervjuerna.

Teamen får inte alltid tillräckligt stöd i organisationen för att arbeta patientcentrerat. Det kan exempelvis innebära att de inte sätts samman av de professioner som bäst behövs.

Professor Boel Andersson Gäre, chef för Futurum, har varit en av Susanne Kvarnströms handledare:

– En styrka med Susannes avhandling är att hon utgår från mikrosystemmodellen i sina studier och går på djupet med att undersöka och öka förståelsen för patientens roll och involvering, både i den egna vården och utvecklingen av vården. Det har länge varit en ambition i Landstingets utvecklingsarbete.

– En annan styrka är att studien utgår från patienten och brukaren och inte från organisationen. Hon bedriver interaktiv forskning, som tar sig an frågor och problem som praktiken ställer. Den interaktiva modellen mellan forskare och praktiker används i hela projektet Bridging the Gaps.

– Jag hoppas min forskning leder till en ökad medvetenhet bland personalen om att personer är individer, säger Susanne Kvarnström. Vård- och omsorgspersonal måste ta hänsyn till den individ man träffar och anpassa bemötandet.

– Jag hoppas också att team kan ha nytta av de modeller jag lyfter fram; för delaktighet i mikrosystem och för ökad kunskap om samarbete mellan yrkesgrupper.

Fakta avhandlingen

Doktorsavhandlingens titel är ”Collaboration in health and social care – service user participation and teamwork in interprofessional clinical microsystems.

Susanne Kvarnström arbetar som enhetschef för forsknings-, utvecklings- och utbildningsfrågor (FoUU)i Landstinget i Östergötlands län. Hon är också knuten, för undervisning och handledning, till Jönköping Academy, där Landstinget i Jönköpings län är en part.

Avhandlingen bygger på fyra vetenskapliga studier. De har bedrivits i två landsting och en kommun. Verksamheter som omfattades var äldreomsorg, primärvård, rehabilitering, psykiatri och somatik. Sammanlagt bestod teamen av tio olika professioner.

Avhandlingen är den första både i Bridging the Gaps och inom socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Fakta Bridging the Gaps

Det är ett forskningsprojekt i samverkan mellan Landstinget i Jönköpings län, alla fyra fackhögskolorna vid Högskolan i Jönköping, pedagogiska Institutionen, Växjö Universitet, HELIX VINN Excellence Center, Linköpings Universitet, Uppsala research center (UCR), Uppsala Universitet samt The Dartmouth Health Care Improvement Leadership Development (HCILD), Dartmouth Medical School, USA. 

 

Uppdaterad: 2012-06-14
Olov Hall, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion