Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Doktor på ovanlig tumörsjukdom 

En del tumörer i mag-tarmkanalen utsöndrar hormoner som kan ge symtom på andra ställen i kroppen. Drabbade patienter kan bli knallröda i ansiktet. Kalle Landerholm på Länssjukhuset Ryhov har doktorerat på sjukdomen.

– Jag tycker att det är en spännande sjukdom att studera eftersom den påminner om sambandet mellan mag-tarmsystemet, nervsystemet och kroppens hormonella system, säger specialistläkaren Kalle Landerholm.
Till vardags arbetar han på kirurgkliniken. Där finns också professor Johannes Järhult, som har varit huvudhandledare.

Sjukdomen heter tunntarmskarcinoid och är ovanlig. Trots att sjukdomen oftast är spridd när den upptäcks – vanligast till levern – så är överlevnaden lång för de flesta som drabbas.

Patienter med tunntarmskarcinoid och metastaser i levern kan bland annat drabbas av återkommande flusher med hjärtklappning samt högröd färg i ansiktet och upptill på bålen. Många har besvärande diarréer och en del patienter får astmaliknande symtom.

Noggrannaste studien

Kalle Landerholm. Foto: Johan Werner. 

På frågan om vad som är det viktigaste resultatet av avhandlingen svarar Kalle Landerholm:
–  Ingen har tidigare, oss veterligen, gjort en så noggrann genomgång av hur sjukdomen ser ut i verkligheten. Syftet var att detaljerat beskriva förekomst, behandling och överlevnad.
– Vi har granskat alla journaler och på nytt undersökt de tumörutsnitt som sparats på patologen från alla 145 fall av sjukdomen i Jönköpings län mellan åren 1960–2005. Vi har kartlagt symtom, hur diagnosen ställts och hur spridd sjukdomen har varit. Tidigare studier i världen har gjorts utifrån selekterade patientmaterial eller större register med begränsade data om varje patient.

Några viktiga fynd som Kalle Landerholm och hans medarbetare beskrivit i två separata artiklar:
● Även om sjukdomen är ovanlig, bara en person per 100 000 drabbas årligen, så är den vanligare än man tidigare känt till. Den har också blivit vanligare de senaste decennierna.
● De flesta patienterna, 81 procent, har redan metastaser när sjukdomen upptäcks.
● De vanligaste symtomen innan tumörsjukdomen upptäcks är buksmärta och akut tarmvred. De hormonella symtomen är mindre vanliga tidigt i sjukdomsförloppet. Flusher förekom bara hos 13 procent av patienterna.

En tredje artikel beskriver en familj i Jönköpings län med tunntarmskarcinoid i tre generationer.
– Det är första gången i världen som detta observeras, säger Kalle Landerholm. Vi menar att det med stor sannolikhet talar för att sjukdomen i vissa fall kan uppträda som en familjär variant.

Hormon som markör

I den sista studie i avhandlingen har Kalle Landerholm undersökt sambandet mellan ett peptidhormon, kallat CART och tunntarmskarcinoid.
– Återigen har vi undersökt sparade tumörer från ett hundratal patienter i länet. Vi fann att patienter med tumörer som utsöndrade mycket CART hade signifikant kortare överlevnad. CART skulle därför i framtiden kunna användas som en markör för att bedöma sjukdomens prognos för den enskilde patienten. Men innan dess krävs fler studier som bekräftar vårt resultat.

Doktorand på halvtid

Kalle Landerholm disputerade i början av december i Jönköping. En sammanfattning av en av hans artiklar publicerades också i Läkartidningen nyligen (nummer 50) med rubriken: Lokaliserad tunntarmskarcinoid oftast botbar.
– Jag är nöjd med resultatet av avhandlingen. Jag har lagt mycket fritid på den, men så måste det nog vara om man vill arbeta som läkare samtidigt. Annars har vi goda förutsättningar för forskning i Landstinget. Jag har fått forskningsmånader och senaste halvåret en halvtids doktorandtjänst från Futurum. Det har varit en stor förmån.
Olle Hall

Mera fakta

Kirurgi är enda boten vid tunntarmskarcinoid. Även när det inte är möjligt att bota patienten finns en rad olika behandlingar som kan minska både tumör och symtom och som i bästa fall förlänger överlevnaden. Vanligast är injektioner av hormonet somatostatin. Cytostatika och strålbehandling har däremot mycket begränsade effekter och används normalt inte.

Hela doktorsavhandlingen inklusive sammanfattning finns på Linköpings universitets webbplats. (Nytt fönster)

 

 

 

  

 

 

Uppdaterad: 2012-06-14
Olov Hall, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion