Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Är smärtskalan ett bra verktyg?

Har du opererats på sjukhus och haft ont efteråt? Då har du kanske fått beskriva din smärta med hjälp av en smärtskala. Två sjuksköterskor i Jönköping forskar på hur användbart det verktyget är vid smärta efter operationer.

I februari 2014 fick de var sin vetenskaplig artikel, om hur smärtskalan uppfattas av patienter och personal, publicerad i en internationell tidskrift.

Kerstin Eriksson, sjuksköterska på operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov, forskar på hur patienterna uppfattar smärtskalan. Sammanfattningsvis tycker patienterna på de fyra sjukhus där hon genomfört intervjuer att:

  • Det är enklare att prata med personalen om sin smärta när smärtskalan används.
  • Användningen av en smärtskala ställer krav på vårdpersonalens och vårdens rutiner att möta patientens behov och önskemål.

Ökad delaktighet

– Patienter vill även få beskriva sin smärta med egna ord. Att använda smärtskalan ökar delaktigheten, säger Kerstin Eriksson.

– När personalen regelbundet frågar efter smärta inger det trygghet och det uppfattas professionellt när personalen använder samma metod och ställer likartade frågor.

– Vid vilken smärtintensitet patienten önskar få smärtlindring varierar. Därför är det viktigt att efterfråga varje patients behov och inte sätta en bestämd gräns på skalan för när smärtlindring ska ges.

Teamet viktigt

Lotta Wikström arbetar också på operation/iva Länssjukhuset Ryhov. Hon forskar på hur vårdpersonalen uppfattar användningen av smärtskalor.
– Det finns ett fåtal tidigare studie om vårdpersonalens erfarenheter, säger hon. Jag vill betona teamets roll i smärtbehandlingen, därför har jag intervjuat sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.

– Nästan all intervjuad personal är positiv till att smärtskalan används, fortsätter Lotta.  Men inte som ensamt verktyg.

– Smärtskalan är mer komplex än att bara prata om en siffra på smärtan. Personalen måste föra en dialog med patienten om smärtupplevelsen och observera patienten för att upptäcka tecken på smärta. Det är också viktigt för personalen att uppmärksamma individuella tolkningar av värdena. Det är viktigt att i dialog med patienten ta reda på vad smärtan innebär för just den individen.

Forskning en krydda i vardagen

En stor fördel med verktyget är att vårdteamet får ett gemensamt språk vid dokumentation, rapportering till nästa arbetsteam och vid utvärdering av vården.

Smärtskalan används inte på alla sjukhus. Ledningens inställning till verktyget och rutinerna på en avdelning har betydelse. Det är svårt att följa en patients smärta över tid, eftersom det inte på ett enkelt sätt går att registrera uppgifterna i journalsystemet Cosmic, som alla sjukhusen använder.

Lotta Wikström och Kerstin Eriksson har valt att forska och parallellt fortsätta att arbeta på sina ordinarie arbetsplatser.

– Forskningen är en krydda i vårt kliniska arbete, där vi är en länk mellan uppvaket och avdelningen, kommenterar Lotta Wikström och Kerstin Eriksson.  Vi hämtar inspiration i vår forskning från patientmötena.
Olle Hall

Forskningsfakta

Artiklarna är publicerade i Applied nursing research i februari 2014.

Lotta Wikström:
Healthcare professionals' perceptions of the use of pain scales in postoperative pain assessments.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24387871

Kerstin Eriksson:
Numeric rating scale: patients' perceptions of its use in postoperative pain assessments.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24332467

De genomförda studierna baseras på djupintervjuer av 25 patienter respektive 25 personal. Kommande studier baseras på ytterligare intervjuer samt enkäter till 600 patienter på sjukhusen i Jönköping, Linköping, Kalmar och Växjö. I höst har de kommit halvvägs i sina doktorandstudier.

Forskningen finansieras av Futurum, akademin för hälsa och vård, Landstinget i Jönköpings län och Forss, Forskningsrådet i sydöstra Sverige.

På Länssjukhuset Ryhov finns riktlinjer om hur smärtskalan ska användas när postoperativ smärta behandlas. Verktyget används också vid andra smärttillstånd.

Uppdaterad: 2014-03-06
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion