Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Ny genetisk markör har kopplats till överlevnad efter stamcellstransplantation

Flertalet individer som genomgår stamcellstransplantation utvecklar en komplikation benämnd ”graft-versus-host sjukdom” (GVHD). GVHD innebär att det nya immunförsvarets vita blodkroppar, som bildas av transplanterade stamceller, uppfattar mottagaren som främmande och försöker stöta bort kroppens egen vävnad, exempelvis magtarmkanalen.

Utöver inflammation har GVHD flera symtom gemensamt med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), exempelvis magont, illamående, diarré och viktnedgång. Vid båda sjukdomarna föreligger även en ökad genomsläpplighet över tarmslemhinnan. Genomsläppligheten regleras av täta fogar (proteinkomplex) mellan tarmslemhinnans epitelceller. En ökad genomsläpplighet kan ge en ökad risk för immunologiska reaktioner i tarmslemhinnan.

Tidigare har vi kopplat en genetisk markör (CLDN2/MORC4) till uppkomst av IBD. Vi har nu undersökt denna och andra markörer i relation till utfallet efter stamcellstransplantation. Studiens starkaste koppling tyder på att en markör i området för MORC4 är kopplad till överlevnad efter stamcellstransplantation. Troligen är MORC4 involverat i regleringen av TGF-β, som i sin tur är en nyckelkomponent i det immunologiska samspelet. Andra studier har visat att minskat uttryck av TGF-β är kopplat till allvarligare GVHD samt att TGF-β kan bevara eller minska genomsläppligheten över epitelcellerna i tarmen.

Studiens resultat tyder på att genetisk variation inom MORC4 kan vara av betydelse för utfallet efter en stamcellstransplantation, som kan ge prognostisk information inför en stamcellstransplantation.

Läs artikeln i fulltext

Kontakt

Kontakt
Elisabeth Norén
Biomedicinsk analytiker, doktorand
Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län
036–32 23 02
elisabeth.noren@rjl.se

Jan Söderman
Docent
Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län
036–32 24 57
jan.soderman@rjl.se

Sven Almer
Överläkare, professor
Karolinska universitetssjukhuset
08–585 824 81
sven.almer@karolinska.se

 

Uppdaterad: 2016-02-16
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion