Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Handeksem - en risk i sjukvården

"Gula stafylokocker i handeksem är en risk i sjukvården", säger Sara Mernelius, molekylärbiolog, vid Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län.
.
Sara Mernelius har forskat på gula stafylokocker i handeksem, foto: Johan W Avby
 

Om man jämför med andra hudsjukdomar är handeksem ett relativt outforskat område. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor och som den nyfikna forskare Sara Mernelius är, ville hon undersöka området lite grundligare och fördjupade sig därför i förekomsten av gula stafylokocker (Staphylococcus aureus) i handeksem.  Hon disputerade 2015 och är anställd vid mikrobiologilaboratoriet men arbetar för verksamheten Smittskydd och vårdhygien med bland annat antibiotikaresistenta bakterier.

Den gula stafylokocken är en del av normalfloran hos ungefär hälften av befolkningen, men Sara Mernelius forskning visar att personer som drabbats av handeksem mer ofta är bärare av gula stafylokocker (Staphylococcus aureus) på sin händer, än en grupp utan handeksem. Dessutom kan svårare handeksem  innebära fler gula stafylokocker jämfört med dem som har lindrigare eksem.

- Det finns en ökad risk för kvinnor att få handeksem och det är inte ovanligt att sjukvårdspersonal drabbas. Det kan innebära en risk i sjukvården eftersom de här bakterierna kan spridas mellan personal och patient, säger Sara Mernelius.

Bakterien kan ge infektioner, allt från hud- och mjukdelsinfektioner till livshotande blodförgiftning och hjärtklaffsinfektioner. I Sverige kan man oftast behandla infektioner orsakade av gula stafylokocker med antibiotika men barn, äldre och multisjuka är riskgrupper. I stora delar av världen är bakterien motståndskraftig mot våra vanligaste antibiotika.

Hur kan vi undvika spridning via händer mellan personal till patient?

- Det bästa hjälpmedlet för att förhindra att bakterier sprids via vårdpersonalens händer till patienterna är korrekt handhygien. Dessvärre kan det upplevas svårt att sköta den handhygien som krävs inom hälso- och sjukvård, eftersom handdesinfektion kan upplevas som smärtsam och att eksemet förvärras. Därför är det viktigt att vårdpersonal så fort som möjligt får behandling för sina handeksem. De handdesinfektionsmedel som används på sjukhus har mjukmedel tillsatt och är därför skonsammare för huden än enbart tvål och vatten.

TEXT: Ulla Hansson Green

Artikeln heter: Staphylococcus aureus colonization related to severity of hand eczema

Uppdaterad: 2016-12-21
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion