Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Ny forskning om Borrelia kan leda till säkrare och snabbare diagnos

Molekylärbiologisk påvisning av Borrelia burgdorferi sensu lato - en jämförelse mellan fem olika laboratorier i Skandinavien av Malin Lager, med flera. Malin Lager är biomedicinsk analytiker och doktorand vid Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län.

Borrelia är den vanligaste fästingöverförda sjukdomen i Europa och Nordamerika och varje år drabbas ungefär 65 000 personer bara i Europa. Borrelia-bakterien kan spridas lokalt i huden där den då orsakar kliniska tecken såsom erytema migrans och akrodermatit, men också via blodbanan till andra organ till exempel det centrala nervsystemet där den kan orsaka neuroborrelios.

Metoder för diagnostik är begränsade

Erytema migrans och neuroborrelios är de vanligaste kliniska tecknen på en Borrelia-infektion i Europa. Diagnostiken baseras i första hand på metoder för påvisning av antikroppar. Trots att metoderna är pålitliga, känsliga, billiga, enkla och väletablerade, har de begränsningar gällande känslighet då det kan ta flera veckor innan antikroppar bildas efter ett fästingbett. Detta kan leda till felaktigt negativa resultat om provet tas för tidigt, och det kan i sin tur innebära att diagnos och behandling fördröjs.

Ytterligare problem vid påvisning av Borrelia är den höga seroprevalensen i den friska befolkningen, d v s den höga andelen friska människor som bär på Borrelia-antikroppar utan att vara sjuka, då antikroppar efter genomgången infektion kan kvarstå under många år. Detta gör att det kan bli svårt att skilja mellan en tidigare infektion och en aktuell.

Andra metoder för påvisning av Borrelia är odling samt påvisning av bakteriens arvsmassa. Odling är tidskrävande och det kan ta veckor innan man få ett svar, varpå metoden inte lämpar sig i det dagliga arbetet på laboratoriet. Metoder för påvisning av bakterier och virus arvsmassa, så kallade PCR-metoder, är känsliga, pålitliga och vanligt förekommande metoder. Tyvärr är känsligheten i vissa kroppsvätskor såsom blod och ryggmärgsvätska låg vid påvisning av Borrelia. Dock har man funnit högre känslighet i hudbiopsier samt i ledvätska. Trots att PCR-metoderna inte använts som ett första alternativ kan de användas som ett komplement till antikroppsmetoderna i ett tidigt skede av en infektion då antikroppar inte hunnit bildas.

Syftet med studien var att granska hur pålitliga, känsliga och överensstämmande PCR-metoderna som i dagsläget används i Sverige, Norge och Danmark vid påvisning av Borrelia-bakteriens arvsmassa är.

Jämförelse av metoder

Studien inkluderade fem laboratorier, tre kliniska och två forskningslaboratorier, som tillsammans använde åtta olika PCR-metoder för att påvisa Borrelia-bakteriens arvsmassa. Genom tre olika uppsättningar av prover med känd mängd arvsmassa från olika Borrelia-arter fick laboratorierna möjlighet att jämföra de olika metoderna mot ett känt ”facit”. En likande studie har enligt vår kännedom inte publicerats tidigare.

De PCR-metoder som används för påvisning av Borrelia-bakteriens arvsmassa är generellt tillförlitliga, känsliga, överensstämmer väl mellan varandra samt har låg korsreaktivitet med närbesläktade arter och sjukdomstillstånd. Rekommendationen är att använda en metod som påvisar de vanligaste Borrelia-arterna som orsakar sjukdom hos människa med samma tillförlitlighet och känslighet. Det är samtidigt viktigt att hela tiden förbättra befintliga metoder inför nya utmaningar såsom nya Borrelia-arter vilka kan vara leda till sjukdom hos människa.

Studie kan bidra till nya riktlinjer

Förhoppningsvis kan resultaten från denna studie vara med och bidra till framtagandet av riktlinjer gällande PCR-metoder för påvisning av Borrelia-bakteriens arvsmassa i kliniska prover i Europa. Resultaten från studien visar även att problematiken med den låga känsligheten inte ligger i de PCR-metoder som i dagsläget används, utan snarare beror på faktorer såsom lågt antal Borrelia-spiroketer i vissa provmaterial samt variation i de förberedande stegen inför PCR-analysen, såsom centrifugeringstid och -hastighet, provvolym och provförvaring/transport.

En snabb och pålitlig metod är av stor nytta för befolkningen, då rätt diagnos och behandling givetvis är av högsta prioritet för alla som drabbas av en Borrelia-infektion.

Mer information om studien

Uppdaterad: 2017-12-11
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion