Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Pennor i olika färg, foto: Smålandsbilder.se

ST-projekt primärvård

Alla ST-läkare ska under sin utbildning genomföra ett vetenskapligt projekt på ca 10 veckor.

Primärvårdens FoU-enhet, Futurum, kan hjälpa till att hitta disputerade handledare.

Mall

Rapporten skrivs i Region Jönköpings läns rapportmall alternativt som vetenskaplig artikel. Rapportmallen finns i word (när du är inloggad i Regionens system), "Välj mall från listan", "Rapportmall".

2018

Emelie Törnkrantz
Att söka vård akut

Hannes Winklbauer
Kartläggning av primärvårdsläkarens administrativa tid

 

2017

Madelene Ljungars
Man kanske inte behöver ha alla medicinerna

Sofie Cedermark
Waran vs NOAK

Alia Al Khalsi
KOL och D-vitamin

Anders Lundblad
Läkarkontakter efter artrosskola på Habo vårdcentral

Caroline Dameron
Går det att upprätthålla viktstabilitet hos överviktiga patienter?

2016
 

Anders Josefsson Aljered
Följsamhet inom primärvården till Stramas antibiotikariktlinjer för övre luftvägsinfektioner leder ej till svåra bakteriella komplikationer

David Blomstrand
Sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar i primärvården: effekter på diagnostik och behandling


Oras Alwadi
Andel typ-2 diabetiker på en vårdcentral med önskvärda blodtrycksnivåer 


Svetana Sladneva-Stoupa
Levnandsvarnor hos diabetiker på Habo vårdcentral

Marina Nylin
Antibiotika och penicillinallergi - En studie om användning av bredspektrumantibiotika i primärvård och samband med reell penicillinallerg

Julia Thulin Madsen
Grön rehabilitering - Naturunderstödd rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa – vad finns det för evidens?

 

2015

Namer Aljumaily
Hemodynamiska effekter av att dricka vatten

Kristina Arapovic Lannsjö
Hur kan man förebygga tobaksbruk bland ungdomar? Vad tycker ungdomarna själva?

Frida Hintze
Samband mellan affektiv sjukdom och bristande metabol kontroll med ökad risk för komplikationer för patienter med typ 2 diabetes på Aneby vårdcentral

Helena Jollivet
Bensår på Skillingaryds vårdcentral - Följer vi regionala riktlinjer?

Russell Pepin
Depressiv episod - Dokumentation vid diagnossättning på Tranås Vårdcentrum?

Karin Sandberg
Blodtrycksmätning i hemmet - En jämförelse mellan hem- och 24-timmarsblodtrycksmätning

Linn Strömberg
Har anslutning till RiksSår betydelse för sårläkningen?

Marie-Christine Winklbauer-Wagner
Utvärdering av hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar på Rosenlunds vårdcentral i Jönköping

Paul Zethson
Nageltrångsbehandling på Vårdcentralen Lokstallarna i Jönköping Retrospektiv observationsstudie, en Kvalitetsuppföljning

2014

Ioannis Georgiadis
Hur ser variationen ut mellan olika läkare på Råslätts vårdcentral vad gäller antibiotikabehandling av infektionssjukdomar? Beror skillnader i handläggning och behandling på varierande patientsammansättning när det gäller komorbiditet hos de olika läkarna?

Maria Birgerheim
Du är ditt eget varumärke

Bodil Borgström
Varför söker man akuten?

Sotiria Derri
Är oupptäckt sömnapnésyndrom vanligt hos typ 2 diabetiker? En observationell studie på Råslätts vårdcentral i Jönköping

Dag Gidemar
Finns det vetenskapligt stöd för att musik kan reducera psykologisk stress?

David Moltubak
Röntgenundersökningar vid knäledsartros. En interventionsstudie med remissgenomgångar i primärvården

Dimosthenis Stoupas
Statinbehandling som primär prevention hos kvinnor på Habbo vårdcentral

2013

Maria Nord
Förskrivning av antibiotika vid vanliga infektioner
 (Läkartidningen)
Mycket varierande förskrivningav antibiotika i primärvården (pdf)

Maria Samefors
D-vitamin och mortalitet på äldreboende
Vitamin D Deficiency in Elderly People in Swedish Nursing Homes is Associated with Increased Mortality

David Tell
Förskrivningsmönster av antibiotika hos olika läkare (publicerad i vetenskaplig tidsskrift)

Petter Johansson och Richard Vikor
Terapiresistent hypertoni i primärvården

Monica Petersson
Urinvägskatetrar på två vårdcentraler i Jönköping
Prevalens, dokumentation, komplikationer

Christian Thulin Madsen
Finns det evidens för att antroposofisk livsstil kan skydda mot utvecklandet av allergi hos barn?
En litteraturstudie

2009 - 2012

Pulsoximetri på SÄBO - Hur används pulsoximetri på SÄBO i Jönköpings län? Vilka värden finner man hos äldre?
Författare: Ammar Zuaiter (pdf, nytt fönster)

Vilken hjälp ger Centorkriterierna vid handläggning av akuta halsinfektioner?
Författare: Louise Tranmo (pdf, nytt fönster)

Depression i primärvården - en studie av vårdkonsumtion och läkemedelsanvändning 
Författare: Martin Lägervik (pdf, nytt fönster)

24-timmars blodtrycksmätning på Habo Vårdcentral 2003-2008 Examensuppsats
Författare: Malin Andersson (pdf, nytt fönster)


Om läkarkontinuitet
En litteraturstudie och en studie av läkarkontinuitet på vårdcentralerna i Jönköpings län 2008
Författare: Josette Troon (pdf, nytt fönster)

Kontakt

Eva Arvidsson

Uppdaterad: 2018-05-31
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion