Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Rutiner vid dödsfall i hemmet

Omhändertagande av avliden

Om patienten dör i hemmet eller på annan plats är det öppenvårdens ansvar att konstatera dödsfallet. Läkare är vid dödsfall skyldig att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa att döden har inträtt. Konstaterandet bygger på att man noterar följande: ljusstela, vidgade pupiller, avsaknad av hjärtljud vid lyssnande med stetoskop, upphörd andning, inga kännbara pulsar.

Dödsbevis utfärdas av den läkare som fastställt att döden inträtt. Läkare som kommer till hemmet i samband med dödsfall fyller i bårhusjournalens första sida samt gör identitetskontroll av patienten. ID-band skall finnas på den döde och vara fäst på  armen.

Patientansvarig läkare, kan om det finns dokumenterat i journalen, låta tjänstgörande sjuksköterska undersöka den döde och fastställa att patienten är död. Dokumentet ”Iakttagelser av väntat dödsfall” ska lämnas till patientansvarig alternativt till tjänstgörande läkare närmast påföljande vardag. Dokumentet är ett underlag för skrivandet av dödsbevis. Sjuksköterskan ska även dokumentera i journalen om iakttagelserna och händelsen.

Vid dödsfall i hemmet

Den döde görs i ordning och visning för anhöriga bör ske i hemmet i så stor utsträckning som möjligt.

Det viktigaste vid iordningsställandet av kroppen är, att man får låta det ta tid. Närstående måste få tid och hjälp att ta farväl och avsluta. De kommer för en lång framtid att ha en bild av den avlidne i sitt inre och denna bild måste fungera som en hjälp i sorgearbetet och inte utgöra en ytterligare belastning. Om det finns barn i familjen kan vårdpersonal behöva ta initiativ till att barnen ska få se den döde och ta farväl på sitt sätt. Tänk på att de vuxna, närmast anhöriga, kanske behöver hjälp med barnen direkt efter dödsfallet. Tillse att det finns någon som tar hand om och stödjer dem.

Avlägsna katetrar, infusionsslangar, perifera nålar och täck eventuella sår. Eventuell pacemaker dokumenteras. Ha dialog med den närstående om eventuella önskemål beträffande kläder, eventuell peruk, smink, blommor, tända ljus, särskilda kulturella eller religiösa aspekter etc.

Uppdaterad: 2017-08-30
Ulrika Ribbholm, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion