Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Smärtbehandling med opioider via subcutan/intravenös pump Cadd Legacy 6300

Indikationer

Nedsatt funktion gastro-intestinalkanalen

 • Sväljsvårigheter (passagestörning, mekaniska hinder, neurologiska sjukdomar)
 • Malabsorption (kräkning, diarré, dålig absorption från tarmen, hög stomi, snabb                             tarmpassage)

Farmakologiska faktorer

 • Behov av snabb upptitrering av opioid (vid opioidkänslig smärta)
 • Ökad tillgänglighet och compliance till bolusdos (vid behovsdos)
 • När snabb effekt av bolusdos eftersträvas.

Olämpligt med peroralt intag

 • Sänkt medvetandegrad

Psykologiska faktorer

 • ”Tablett-trött (för patient kan morfintabletterna upplevas större och svårare att ta, psykologiskt motstånd)
 • Patientkontrollerad (patient kan efter sitt behov styra tillförseln av analgetika (PCA)
 • Trygghet (Vetskapen om en snabb insättande smärtlindring

Säkerhet

 • Den opioida dosen kan maximeras. Pumpen kan vara låst med en bestämd timdos och bolusdosen kan begränsas i antal och med spärrtidens längd.

Opioider minskar CNS känslighet för hyperkapni (förhöjd koldioxidhalt i blodet) och hypoxemi (minskat partialtryck av syre i blodet) och därmed risk för minskning av ventilationen vilket kan leda till hypoxi och koldioxidnarkos. Smärta ökar känsligheten. En välbalanserad smärtbehandling med opioider innebär ingen påverkan på ventilationen.

Kontroller av vakenhet utförs i samband med avläsning av pump eller enligt ordination av behandlingsansvarig läkare. Kontrollen noteras i pumpjournalprotokollet.

Förändras patientens aktivitetsnivå/vakenhet i förhållande till nyinsättning eller dosförändringar i ordinerade Deltecpumpen ska följande observationer dokumenteras i patientjournalen:

 1. Vakenhet
 2. Andningsfrekvens (AF)
 3. Pupillstorlek

Symtom vid överdosering: RLS ≥ 3 , AF < 10, små centrerade pupiller.

Vid misstanke om överdosering STOPPA pumpen och kontakta ordinationsansvarig läkare/vårdenhet!

Vakenhetsgrad RLS 85

 • RLS 1 Vaken. Ej fördröjd.  Orienterad
 • RLS 2 Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering som tilltal, beröring
 • RLS 3 Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering, omskakning, smärtstimulering. Kan följa med blicken och fixera, lyda uppmaning, yttra enstaka ord eller avvärja smärtstimuli.
 • RLS 4 Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer INTE smärta.
 • RLS 5 Medvetslös. Undandragande rörelse vid smärta.
 • RLS 6 Medvetslös. Stereotyp böjrörelse vid smärta. Benet sträcks och inåtroteras.
 • RLS 7 Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta.
 • RLS 8 Medvetslös. Ingen smärtreaktion.

 

 

Version 2012-05-22

Faställt av smärtenheterna i Jönköping/Höglandet/Värnamo

Palliativa Vårdenheten i Jönköping/Värnamo och Höglandet samt Onkologkliniken Jönköping 

Uppdaterad: 2017-08-30
Ulrika Ribbholm, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion