Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Information till vårdgivare

Råd inför vårdplanering för patienter i palliativ vård 

Checklista

 • Berörd personal kallas till vårdplanering i god tid.
 • Vilka önskemål har patienten och närstående om fortsatt vårdform? Frågeställningen ska vara aktualiserad innan vårdplaneringen.
 • Är ESAS-skattning gjord?
 • Kan man förbättra läkemedelsadministrationen inför utskrivningen genom att överföra från injektion till per orala preparat, depåtabletter eller plåster? Helst ska förändringarna utvärderas före hemgång.
 • Aktuell läkemedelslista/aktuellt doskort och aktuella recept ska finnas.
 • Adekvat behovsmedicinering ska vara ordinerad.
 • Medicinsk epikris till mottagande distriktsläkare ska sändas samma dag.
 • Omvårdnadsepikris följer med patienten till distriktssköterska eller kommunsjuksköterska. Journalkopia på dokumenterad brytpunktsbedömning ska medfölja omvårdnadsepikrisen.
 • Önskvärt att meddela distriktssköterska eller kommunsjuksköterska via telefon, istället för enbart Meddix, när patienten skrivs ut.
 • Har patienten öppen retur till avdelningen?
 • Eventuella planerade återbesök och provtagningar ska vara inbokade.
   
Uppdaterad: 2017-09-01
Susanne Bjärenberg, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik