Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Nedre luftvägsinfektioner hos barn

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Följande tillstånd:

 • Okomplicerad nedre luftvägsinfektion
 • Pseudokrupp
 • Obstruktivitet vid ÖLI

handläggs enligt följande:

< 1 år handläggs på närmaste barnmottagning.
≥ 1 år handläggs på vårdcentral.

 • Nedre luftvägsinfektion med hög feber och allmänpåverkan, misstänkt inläggningsfall - remiss akut till barnkliniken.

Diagnostik och utredning

En nedre luftvägsinfektionen hos barn är vanligast en laryngotrakeit, pseudokrupp, bronkit, bronkiolit eller pneumoni. Ofta kliniskt svårt att särskilja. Stora variationer ses i symtom och hur påverkat barnet är och det är inte kopplat till agens. Hos barn < 2 år är virusorsakade nedre luftvägsinfektioner vanligare, men kan vara lika allvarliga som bakteriella. Vintertid förekommer RS-virus och influensa i epidemier. Samtidig ÖLI och obstruktiva symtom talar för virus. Bakteriella infektioner uppträder mer sporadiskt och blir vanligare med stigande ålder. Pneumokocker är  vanligaste bakteriella agens. Blandinfektioner med bakterier och virus är vanligt hos barn.

I status bedöm:

 • allmäntillståndet inkluderande temp och SaO2
 • auskultation cor/pulm
 • andningsfrekvens
 • näsvingespel
 • indragningar
 • cirkulationspåverkan.

Blodprover ospecifikt, CRP korrelerar dåligt till etiologi och kan inte differentiera mellan bakteriell- och virusinfektion. LPK är ospecifikt och stiger lätt vid stress. Lungröntgen bara i oklara fall.

Symtomdefinitioner:

 • Andningspåverkan = SaO2 <92%, takypné, näsvingespel, indragningar
 • Allmänpåverkan = Medvetandesänkning, dehydrering/svårt att försörja sig p.o, ger dålig kontakt, reagerar inte åldersadekvat
 • Cirkulationspåverkan = Perifer kapillär återfyllnad > 2 sek, blekhet

Luftvägsinfektionens svårighetsgrad

  Lätt Måttlig Svår
Andningspåverkan Nej Ja Ja
Allmänpåverkan Nej Nej Ja
Cirkulationspåverkan Nej Nej Ja/Nej

                                                                 

Definition av takypné

 • < 2 mån: 60/min
 • 2-12 mån: 50/min               
 • 1-4 år 40/min
 • 4-16 år: 30/min
 • > 16 år: 20/min

Prevention

Förebyggande behandling mot nedre luftvägsinfektion är pneumokockvaccin och för riskbarn influensavaccin.

Behandling

 • Om lätt svårighetsgrad endast symtomatisk behandling.
 • Om måttliga symtom utan obstruktivitet men med misstanke bakteriell komplikation ges  antibiotika och symtomatisk behandling.
 • Om måttliga symtom och obstruktivitet : behandla obstruktiviteten
 • Om svåra symtom : remiss barnkliniken

Antibiotikaval

 • Fenoximetylpenicillin:  20 mg/kg kroppsvikt 3 gånger dagligen i 7 dagar (första val)
 • Amoxicillin: 20 mg/kg kroppsvikt 3 gånger dagligen i 7 dagar (vid terapisvikt)
 • Erytromycin: 20 mg/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen i 7 dagar (vid PC-allergi, pertussis, mycoplasma eller klamydiainfektion)
 • Doxycyklin: 4 mg/kg kroppsvikt dag 1, sedan 2-4 mg/kg uppdelat på 1-2 doser dagligen i 7 dagar vid mycoplasma eller klamydiainfektion hos barn från 8 års ålder
  Barn över 12 år enligt Fass: Första dagen 2 tabletter á 100 mg, därefter 1 tablett dagligen. Vid behov kan 2 tabletter ges dagligen under hela behandlingstiden.

Hostmedicin

Saknas evidens och rekommendation av farmakologisk behandling av hosta i samband med luftvägsinfektioner.

Uppföljning

I normalfallet ingen. Upprepade episoder av obstruktiva luftvägsbesvär, upprepade misstänkta bakteriella pneumonier hos barn < 6 år ska remitteras till närmaste barnmottagning. Barn > 6 år följs upp av primärvården. Pneumoni med röntgenverifierad atelektas ska kontrollröntgas efter cirka 4 veckor.

Kvalitetsindikatorer

Uppföljning av antibiotikabehandling på länsnivå. 
Resistensmönster och utveckling av bakteriella stammar.

Fastställt: 2009-09-30

Reviderad: 2019-04-24

Giltigt till och med: 2021-04-24

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Mattias Eknefelt, Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jönköping, Medicinsk vård

Maria Ekelund, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2019-05-03
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv