Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Påverkan på fostret/barnet vid psykisk ohälsa hos mamman

Psykisk skörhet/sjukdom hos den gravida kvinnan kan medföra problem i anpassningen till graviditeten och föräldraskapet.

Det är väl känt att psykisk sjukdom under graviditet och spädbarnstid kan påverka anknytningen och barnets kognitiva och emotionella utveckling. Spädbarnsforskningen har också visat att depression hos mamman kan ha långvariga negativa effekter för barnets utveckling.  Det är en ökad risk att barn kan fara illa på grund av förälderns svårigheter att tillgodose det lilla barnets grundläggande behov.
Familjens utsatthet kan vara komplex och samvariera med andra faktorer som ökar familjens sårbarhet såsom arbetslöshet, våld i nära relationer inkluderat barnmisshandel, bristande socialt nätverk. I familjer där det finns fler barn är det viktigt att deras situation uppmärksammas och att de får råd och stöd och information om förälderns tillstånd. Spädbarnsforskningen har visat behovet av tvärprofessionell kompetens för att möta upp familjens behov.
Övervägande ska göras om barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten ska kopplas in.

Stress/ångest, despression hos den blivande mamman – prenatal depression

Det finns ett samband mellan höga nivåer av stress/oro och prematurfödsel, låg födelsevikt samt kognitiva och emotionella störningar. Förklaringen anses vara att höga nivåer av kortisol och noradrenalin hos kvinnan stimulerar produktionen i placenta, vilket i sin tur påverkar  fostrets egen kortisolproduktion (Talge et al, 2007)

Ångest i sen graviditet fördubblade risken för ADHD-liknande problem hos pojkar vid fyra år och hos både pojkar och flickor vid åtta års ålder (O´Connor et al.2002).

Studier har visat att obehandlad depression hos kvinnan ger mer negativ påverkan på barnet vid ett till sex års ålder i jämförelse med om kvinnan får antidepressiv medicinering under graviditeten. Dock innebär depressionen i sig oavsett om den är behandlad eller ej en ökad risk för prematuritet.  Anknytningsförmågan vid obehandlad ångest eller depression är svår att värdera i förhållande till kvinnans psykiska sjukdom. Även om kvinnan behandlas och anknytningsförmågan normalisers kvarstår påverkan på barnets kognitiva utveckling. Graden av påverkan står i proportion till den tid som mamman har varit deprimerad. Parrelationen, faderns mentala hälsa och socioekonomiska riskfaktorer samvarierar för en negativ utveckling för barnet precis som en trygg och välfungerande familjesituation är en skyddsfaktor.

(Barnafödande och psykisk sjukdom, Svensk förening för obstetrik och gynekologi, arbetsgrupp- och referensgrupp för psykosocial obstetrik och gynekologi samt sexologi, Rapport nr 62, 2009)

Risker under och efter graviditet för barnet och mamman

  • Tillväxthämning
  • Ökad stress för det ofödda barnet
  • Störning i anknytningen mellan mor och barn
  • Omsorgsvikt
  • Amningsproblem
  • Relationsstörningar till man och andra närstående
  • Svårigheter med medicinering – kräver samarbete mellan flera specialister
  • Psykosrisk – stor risk vid bipolär sjukdom

Vid schizofreni – ökad risk för intrauterin fosterdöd och plötslig spädbarnsdöd.

(Oates M. 1997, Sjöström K. 2002, Cott A 2003, Wisner K. 2003, Nilsson E. et al. 2002 )
När kroppen är gravid och själen sjuk (Lars Häggström, Margreta Reis)

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv