Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vad händer när anmälan är gjord?

Fortsatt stöd till barnet /ungdomen

 • När en anmälan gjorts är det viktigt att fortsätta stödja och uppmärksamma barnet/ungdomen och dess familj. Finns det redan pågående insatser bör dessa fortsätta.

Information och dokumentation

 • Den anställdes/verksamhetens anmälan, och de iakttagelsersom lett fram till den samma, ska dokumenteras i sekretesskyddad journal eller likvärdigt system.
 • Även i verksamhet som inte dagligen berörs av sekretess, ska anmälan dokumenteras och förvaras enligt sekretesslagen.
 • Andra som möter barnet/ungdomen i t.ex. vårdteam, samverkansparter mm, bör snarast informeras om att anmälan gjorts.
 • Ny information ska utan dröjsmål lämnas till socialtjänsten.

Stöd till anmälaren

 • Vid varje verksamhet ska det finnas rutiner för hur den anställde som upplever oro för ett barn/en ungdom ges stöd.
 • När anmälan är gjord ska den anställde erbjudas stöd/handledning.

Socialtjänstens roll och återkoppling

 • Då en anmälan inkommer till socialtjänsten ska utredning inledas utan dröjsmål, om det inte uppenbart går att avskriva den anmälda misstanken. Utredningen ska genomföras skyndsamt och inom 4 månader.
 • Under utredningen har socialtjänsten att ta ställning till om barnet/ungdomen har behov av skydd och/eller hjälp. Samt om eventuella förslag på insatser kan ges på frivillig väg och/eller i överenskommelse med föräldrarna.
 • Det är önskvärt att socialtjänsten återkopplar till anmälaren att anmälan mottagits, att utredning inleds eller ej, vem som handlägger ärendet, samt hur ni kan komma i kontakt med densamme.
 • Det är oftast bra om anmälande personal finns med vid socialtjänstens träff med berörd familj, för att kunna redogöra för den oro man upplevt och de iakttagelser som föranlett anmälan. Detta är viktigt för att få ett så gott samarbetsklimat som möjligt runt barnet/den unge. (Mer om samverkan se dokumentet ”Kunskapsunderlag”)
 • Familjen och barnet har rätt till strikt sekretesskydd från socialtjänsten. Socialtjänstens möjligheter att återrapportera om vad som sker efter anmälan och under utredning är därför begränsade. Samtycke från familjen ger dock alltid möjlighet till samverkan och de flesta familjer samtycker om argumentet är att samarbete gynnar deras barn.
 • Om föräldrarna inte samtycker till den vård/de insatser som socialtjänsten föreslår, görs ett övervägande om tvångsvård med stöd av LVU (lagen om vård av unga) är tillämplig.

Mer information

Detta är en fördjupning till Barn som far illa, eller misstänks fara illa

Uppdaterad: 2018-05-18
Eva Neth, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård