Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

När görs en anmälan?

 • Anmälan görs då misstanke finns om att barnet/ungdomen är i behov av hjälp, stöd eller omedelbart skydd för att tillgodose barnets/den unges hälsa och utveckling.
 • Rådfrågning till socialtjänsten kan alltid föregå en anmälan. Det är viktigt att du då inte nämner barnets/familjens namn. Du behöver inte ha bevis för din oro/misstanke, för att efter en konsultation gå vidare med en anmälan. (Se blankett  "Råd inför konsultation med socialtjänsten")
 • Föräldrar kan alltid uppmanas att själva, eller med stöd av er, ta kontakt med socialtjänsten för att ansöka om stöd och hjälp. Denna åtgärd får dock inte ersätta anmälningsplikten.
 • Även om det som uppmärksammats är svårbedömt och obestyrkt är det inte vår sak att avgöra om det är ett ärende för socialtjänsten. Utredningsansvaret har socialtjänsten.
 • Anmälan ska göras genast.
 • Det är alltid barnets behov som är utgångspunkt för om anmälan skall göras eller inte och inte hänsynen till föräldrarna eller den egna verksamheten.
 • Att ett barn eller en ungdom är intagen på sjukhus, eller föremål för insatser från t.ex. BUP, och inte utsatt för någon omedelbar fara, utgör inget skäl för att låta bli att anmäla.
 • Om du upplever att barnets/den unges situation och behov kvarstår över en längre tid, och du är osäker på om stöd och hjälp har getts från socialtjänsten, kan och ska en ny anmälan göras.

Hur görs en anmälan?

 • I ett akut skede kan anmälan göras muntligt till socialtjänsten. Muntlig anmälan kompletteras snarast med skriftlig information till berörd socialtjänst.
 • Skriftlig anmälan ska ske via brev. Vid brådskande fall kan uppgifterna faxas.
 • Den skriftliga anmälan skickas till socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun. Använd landstingets blankett för anmälan. (Se blankett  "Anmälan om barn och unga som far illa").
 • Samtidigt med anmälan informeras föräldrarna/vårdnadshavarna.
 • OBS! Vid misstanke om brott såsom sexuella övergrepp eller misshandel kontaktas inte förälder/vårdnadshavare av anmälaren.
 • Under icke kontorstid kontaktas socialjouren via 112.

Vem gör anmälan?

 • All anställd personal inom vård och skola samt valda ledamöter som får kännedom om misstanke att ett barn far illa har skyldighet att anmäla till barnets/ungdomens hemkommun.

Vad ska anmälas?

Önskvärd information i en anmälan;

 • Barnets/ungdomens namn, adress, ålder/personnummer. Gärna telefonnummer till föräldrar.
 • Anledning till anmälan. Beskriv de iakttagelser och den oro som finns runt barnet. (T.ex. vilka av barnets behov som misstänks försummas, misstanke om fysiskt, psykiskt våld, övergrepp, kränkningar. Vad visade barnet för beteende, känslor, vad har barnet sagt m.m).
 • Hur länge har oron funnits? När och i vilket sammanhang gjordes iakttagelserna?
 • Vilka eventuellt negativa konsekvenser kan du se för barnet på lång och på kort sikt, utifrån dina iakttagelser?
 • Finns det akut fara för barnet?
 • Känner vårdnadshavaren till att anmälan görs? Hur är deras inställning?
 • Känner barnet/den unge till att anmälan görs? Hur är dennes inställning?
 • Namn och kontaktuppgifter till den som lämnat anmälan (befattning, telefonnummer, adress, lämpligast tid att nå dig/ansvarig chef).

Mer information

Detta är en fördjupning till Barn som far illa, eller misstänks fara illa

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv