Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Huvudvärk (återkommande) hos barn och ungdomar

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Instans för primär bedömning:

 • Barn <6 år – barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i öppenvård (BUMM)
 • Barn >6 år – Primärvård (VC)

Vid behov av second opinion, (alla barn 0-17 år):

 • Remiss till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i öppenvård (BUMM).

Diagnostik och utredning

Återkommande huvudvärk är vanligt och förekommer hos ca. 25% av skolbarnen. Före tolv års ålder ses ingen könsskillnad i prevalens, därefter är det vanligare hos flickor.
Anamnesen är avgörande för diagnostik. Före 10-12 års ålder är föräldraanamnesen viktigast, därefter är barnet/ungdomens anamnes viktigast. Anfallsdagbok är bra hjälpmedel.

Tänk på

 • skolsituation (kamratrelationer, prestationer)
 • psykosocial situation
 • livsstil (kost, sömn, motion, skärmtid)
 • synproblem
 • tuggmuskelrelaterad huvudvärk
 • nackbesvär

Fakta diagnoskriterier ur läkartidningen nr 23, 2007, vol 104

Primär huvudvärk

domineras i barndomen av migrän och huvudvärk av spänningstyp. Hortons huvudvärk, ansiktsneuralgier är t.ex. ovanliga i barndomen.

När återkommande huvudvärk inte åtföljs av andra symtom och klinisk undersökning är utan anmärkning, föreligger sannolikt ingen bakomliggande organisk orsak. 

Ett observandum är om den återkommande huvudvärken ändrat karaktär eller ökar betydligt i frekvens. Detta kan vara skäl att utreda med neuroradiologi, " MR huvud". , M huvud".

Det är inte ovanligt att samma barn kan ha både migrän och huvudvärk av spänningstyp. 

Sekundär huvudvärk

kan orsakas av t.ex. tillstånd i nacke/halsrygg, synproblem, tuggmuskelrelaterade besvär,
intrakraniella processer, benign intrakraniell hypertension, skalltrauma, infektioner (öron, bihålor, tänder, intrakraniella), kärlsjukdom (ex sinustrombos). Ca 40-50% av barn med hjärntumör har återkommande huvudvärk som debutsymtom, vilken dock nästan alltid förekommer samtidigt med andra neurologiska avvikelser och beteendeproblem.

Om neuroradiologi är indicerat bör ”MR huvud” väljas. Om stark misstanke om intrakraniell process remiss till barnkliniken liksom vid  behov av  spinalvätskeanalys till exempel vid misstanke om neuroborrelios.

Prevention

 • Välinformerad patient.
 • Undvika eventuella anfallsprovocerande faktorer.

Behandling

 1. Förebyggande avslappningsträning. Remiss till sjukgymnast eller annan kompetens på området. Gäller både migrän och huvudvärk av spänningstyp
 2. Psykisk ohälsa. Vid huvudvärk och samtidig psykisk ohälsa, exempelvis nedstämdhet, ångest, stress eller sömnsvårigheter, kan remiss skrivas till barn- och ungdomshälsan.  ).))................vvcvfffffffff,....
 3. Anfallskupering vid migrän:
  -  Ta mediciner så tidigt som möjligt  efter symtomdebut (Ibuprofen 10 mg/kg oralt eller rektalt, eller
      paracetamol 15 mg/kg oralt  eller 20 mg/kg rektalt) .
  -  Observera risk för läkemedelsinducerad huvudvärk vid mycket tät användning av anfallskuperande medicin.
  -  Triptaner kan övervägas för barn från 12 års ålder (nässpray).
 4.  Profylax vid migrän:
  Vid frekventa anfall (>3-4 anfall/månad) som påtagligt nedsätter barnets sociala funktion, t.ex. skolgång, skickas remiss till närmaste BUMM.
  Migrän
   

Uppföljning

Fast läkarkontakt är önskvärd vid migrän. Planerade återbesök endast i de fall som kräver profylaktisk behandling. Vid andra huvudvärksformer uppföljning efter klinisk bedömning.

Kvalitetsindikatorer

Säkrare diagnostik kräver angivande av ICHD-II –kriterier för diagnos i journaltexten, se faktaruta. Målet är att alla ställda diagnoser uppfyller kriterierna. 

Rehabilitering

Eventuellt kurators-/psykologkontakt. Sjukgymnastikbehandling, se ovan under behandling. 

Fastställt: 2013-02-08

Reviderad: 2019-11-19

Giltigt till och med: 2021-11-19

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn- och ungdomshälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Johan Aronsson, Överläkare, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik

Anna Isic, Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Patientinformation

Mer information

Referenser

 • Bo Bille, Bo Larsson, Jane Carlsson. Migrän och spänningshuvudvärk hos barn och tonåringar. Studentlitteratur 1999.
 • Larsson, Bo et al.  Återkommande huvudvärk hos barn och tonåringar. Läkartidningen nr 23 2007, vol 104
Uppdaterad: 2019-12-18
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv