Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Migrän

Migrän har en incidenstopp vid 10-11 år hos pojkar och vid 14-17 år hos flickor. Prevalensen ca  4% av 4-5 åringar, samt ca 11% av 7-15 åringar. Det är vanligt med migrän hos förstagradssläktingar till barnet. Migrän (se tabell för diagnoskriterier enligt IHS, International Headache Society) finns med och utan aura. Aura består oftast av homonyma visuella symtom, ensidigt sensoriska symtom och/eller dysartri, under 5-60 minuter. Aura kan förekomma utan huvudvärk. Barns migränanfall kan vara kortare än vuxnas, beskrivs ofta som dubbelsidiga, och går i många fall över efter att barnet sovit en stund.  Migränekvivalenter kan vara benign paroxysmal tortikollis (första levnadsåret), cykliska kräkningar, abdominell migrän (buksmärtor), benign paroxysmal vertigo framför allt under förskoleåren. Dessa kan sedan övergå i typisk migrän när barnet blir äldre.

Profylax vid migrän:

Vid frekventa anfall (>3-4 anfall/månad) som påtagligt nedsätter barnets sociala funktion, t.ex. skolgång.  Profylaxmedicinering bör handläggas av barnläkare på närmaste barnmottagning. Lämpligt att ompröva behovet av profylaktisk behandling efter ca 6 mån. Uppehåll över sommaren?

  • Betablockad. Propranolol 1-2 mg/kg/d fördelat på två doser (morgon och eftermiddag), eller depotformen i endos.
  • Topiramat, valproat, amitryptilin är andra alternativ.

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Huvudvärk (återkommande) hos barn och ungdomar

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv