Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar

Detta Fakta dokument är en sammanfattning av de 3 originaldokumenten:

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Barn med funktionsnedsättningar ska identifieras av BHV (barnhälsovård) före skolåldern (<6 år) och av elevhälsan i skolåldern (> 6 år). Om man vid annan enhet, t.ex. inom primärvården, misstänker en funktionsnedsättning, ska barnet hänvisas till BHV eller närmaste barnmottagning för fortsatt handläggning.

Sammanfattande remissvägar vid misstanke om

 • Generella utvecklingsavvikelser eller motoriska avvikelser: BHV/Elevhälsa → barnmottagning
 • Hörselnedsättning: BHV/Elevhälsa → öronmottagning
 • Synnedsättning: BHV/elevhälsa → ögonmottagning
 • Koncentrationssvårigheter: BHV/elevhälsa → barnmottagning
  • ADHD utan intellektuell funktionsnedsättning → BUP
  • ADHD hos barn med samtidig frågeställning om eller konstaterad intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsehinder (ex. CP, MMC eller muskelsjukdom) → Habiliteringscentrum
 • Autism: BHV/elevhälsa → barnmottagning
  • Autism hos barn som inte fyllt 5 år → Habiliteringscentrum
  • Autism och intellektuell funktionsnedsättning hos barn som fyllt 5 år → Habiliteringscentrum
  • Autism hos barn som fyllt 5 år utan intellektuell funktionsnedsättning → BUP
 • Neurologiska symtom: BHV/elevhälsa → barnmottagning
  • Vid misstanke om neurologisk diagnos → Barnkliniken, neurologmottagning
  • Vid konstaterad livslång motorisk funktionsnedsättning → Habiliteringscentrum
 • Intellektuell funktionsnedsättning: BHV/elevhälsa → barnmottagning
  • vid konstaterad livslång intellektuell funktionsnedsättning → Habiliteringscentrum
 • Tics: Elevhälsa → Barn- och ungdomshälsan → BUP
 • Akuta och eller allvarliga psykiatriska tillstånd (Se faktadokument psykisk hälsa barn och ungdom): BUP
 • Beteendeproblem hos barn med funktionsnedsättning. Barn vars handlande bryter mot regler, normer och förväntningar (Se faktadokument, Barn och ungdomar med beteendeproblem och trotsigt eller normbrytande beteende): BUP

Fastställt: 2013-05-08

Reviderad: 2019-04-30

Giltigt till och med: 2021-04-30

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn- och ungdomshälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Katarina Abrahamsson, Distriktsläkare, Eksjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Gunilla Rydberg, Medicinsk ansvarig chef, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik

Patientinformation

Funktionsnedsättningar, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Mer information

Barn och ungdomar med svårigheter att reglera uppmärksamhet och aktivitetsnivå

Barn som tänker och kommunicerar annorlunda (under arbete)

Uppdaterad: 2019-05-03
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv