Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar

Detta Fakta dokument är en sammanfattning av originaldokumentet:
Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar - Riktlinjer för samverkan mellan primärnivå och landstingets specialistenheter,  samt mellan specialistenheterna, Landstinget i Jönköpings län (Pdf, nytt fönster)

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Barn med funktionsnedsättningar ska identifieras av BHV (barnhälsovård, före skolåldern (<6 år) och av elevhälsan i skolåldern (> 6 år). Om man vid annan enhet , t.ex. inom primärvården, misstänker en funktionsnedsättning, ska barnet hänvisas till BHV eller närmaste barnmottagning för fortsatt handläggning.

Sammanfattande remissvägar vid misstanke om:

 • Generella utvecklingsavvikelser hos förskolebarn: BHV → barnmottagning
 • Hörselnedsättning: BHV/Elevhälsa → öronmottagning
 • Koncentrationssvårigheter: Första bedömning görs av BHV/elevhälsa → VITS eller motsvarande samverkansteam - BUP (barn- och ungdomspsyk). Om barnet har funktionsnedsättande motoriska svårigheter till habiliteringen.
  Fakta dokument kommer att utarbetas  via Fakta grupp psykisk hälsa - barn och ungdom.
 • Autismspektrumtillstånd: BHV/elevhälsa → barnmottagning → habiliteringen/BUP. Om barnet har funktionsnedsättande (eller stora) språkliga svårigheter hänvisas till Habiliteringen. Fakta dokument.
 • Motoriska och neurologiska symtom: BHV/elevhälsa → barnmottagning → habiliteringen/barnneurologmottagning
 • Språkstörning: BHV/elevhälsa → logopedmottagning
 • Synnedsättning: BHV/elevhälsa → ögonmottagning
 • Utvecklingsstörning: BHV/elevhälsa. Vid ytterligare medicinsk utredning → barnmottagning. Vid behov av habiliteringsinsatser, när diagnosen är klar, hänvisas till habiliteringen.

Diagnostik och utredning

Diagnostik och utredning och behandling

Många tillstånd sköts helt och hållet via BHV/elevhälsa, andra tillstånd sköts på barnmottagning och ytterligare andra på habiliteringen, BUP, logopedmottagning, ortopedklinik, ögonklinik eller öronklinik.

Ansvarsområden  vad gäller några funktionsnedsättningar:

 • ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) utan andra funktionsnedsättningar: BUP
 • ADHD med utvecklingsstörning /svår språkstörning/funktionsnedsättande motoriska svårigheter: Habiliteringen
 • Motorisk koordinationsstörning (DCD): Habiliteringen
 • Tourettes syndrom: BUP
 • Autismspektrumtillstånd (Autism/Asperger) utan utvecklingsstörning/språkstörning: BUP
 • Autismspektrumtillstånd med utvecklingsstörning/språkstörning: Habiliteringen
 • Lindrig utvecklingsstörning: BHV/elevhälsa/barnmottagning/habiliteringen
 • Måttlig-svår utvecklingsstörning: Habiliteringen
 • Psykisk sjukdom hos barn med funktionsnedsättning: BUP

Fastställt: 2013-05-08

Reviderad: 2017-06-20

Giltigt till och med: 2019-06-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn- och ungdomshälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Katarina Abrahamsson, Distriktsläkare, Eksjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Gunilla Rydberg, Medicinsk ansvarig chef, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik

Uppdaterad: 2018-09-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv