Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Riktlinjer för vaccinationer av barn och ungdomar från andra länder

Komplettering och anpassning till det svenska vaccinationsprogrammet. På uppdrag av programgrupp barn, Region Jönköpings län. Fastställd september 2005 och revideras kontinuerligt.

Innehåll på sidan:

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska barnvaccinationsprogrammet utgörs av rekommendationer från Socialstyrelsen. Rekommendationerna i vaccinationsprogrammet är nationella, men det är landsting/regioner (vaccinationer inom barnhälsovården) och kommuner (vaccinationer inom skolhälsan) som fattar beslut om att följa rekommendationerna och som ansvarar för att programmet genomförs.

I Sverige har vi idag inte allmän vaccination mot tuberkulos, erbjuds enbart till riskgrupper. From 1 jan 2014 erbjuds alla spädbarn i Jönköpings län erbjuds Hepatit B kostnadsfritt vid de ordinarie vaccinationstillfällena 3, 5, 12 mån.

Svenska vaccinationsprogrammet - barn födda 2002 och senare

  Barnhälsovård Elevhälsa
Ålder 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5 år - - -
Årskurs           1-2 5-6 8-9
Difteri

 

 

I

 

 

II

 

 

III

 

 

IV

   

V
Stelkramp      
Kikhosta      
Polio        
Hib          
Pneumo-
kocker
         
Mässling      


I

 

 

 

II

   
Påssjuka            
Röda hund            
HPV (flickor)            
I+II med 6 mån intervall
 

 

Aktuella vaccin BHV/ Elevhälsa beroende på upphandling

Vaccinnamn

Vaccin mot

Pentavac/Infanrix+Polio+Hib (restnoterat)

DTPa, IPV, Hib

Infanrix hexa

DTPa, IPV, Hib, HepB

Prevenar 13

Pneumokocker (13-valent)

Tetravac

DTPa, IPV

Priorix

MPR

BCG

Tbc

HBVAXPRO/Engerix B

Hepatit B

Gardasil

HPV

 

Andra vanliga vaccin

Vaccinnamn

Vaccin mot

diTeBooster

dT

Havrix

Hep A

Twinrix

Hep A, Hep B

Varilrix

Varicella

Rotarix

Rotavirus

Triaxis/Boostrix DTaP Booster vid 14-16 år

 

Vaccinationsförkortningar

Förkortning

Vaccination mot

DTPa

Difteri, Tetanus, Pertussis (acellulärt)

Hib

Hemophilus influenzae typ B

OPV

Oralt poliovaccin

IPV

Inaktiverat poliovaccin

MPR

Mässling (morbilli), Påssjuka (parotit), Röda hund (rubella)

BCG

Bacillus Calmette-Guerin (tuberkulosvaccination)

dT

Difteritoxoid, Tetanus

Pneumo 23

Pneumokocker (23-valent)

 

Ytterligare information om vaccinationer

Folkhälsomyndigheten

Information om det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige: 

Vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)

Rikshandboken

Rikshandboken i barnhälsovård är en nätbaserad, kvalitetssäkrad kunskapskälla om hälsa och utveckling hos barn i åldrarna 0-6 år. Rikshandboken uppdateras kontinuerligt, ger de senaste rekommendationerna och konkreta förslag på program och rutiner inom barnhälsovården. Här finns också information om vilka vaccinationer som kan ges samtidigt och lämpligt intervall. Dessa ramar kan dock frångås. Kontakta gärna vaccinationskunnig kollega för diskussion.

Vaccinationsschema, Rikshandboken (nytt fönster)

WHO

Aktuella vaccinationsscheman från andra länder kan hittas på WHOs webbsida. Observera att tidigare års vaccinationsschema inte kan ses.

WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system (nytt fönster)

ECDC European Centre for Disease prevention and Control
Aktuella vaccinationsschema från europeiska länder:

Vaccine Schedule, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (nytt fönster)

SOCIALSTYRELSEN

BCG-vaccinationer bör ges till barn med ökad risk för tuberkulossmitta i enlighet med Allmänna råd (1990:6) Tuberkulos.

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos hälsokontroll, smittspårning och vaccination, Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)

I. BCG

Kontrollera om ärr efter vaccination finns.  Om ärr finns är det aldrig aktuell att vaccinera med BCG igen. OBS! Även om ärr finns, sätt PPD för att utesluta smitta.

Barn/ungdomar invandrade från områden med en högre tbc incidens än Sverige, bör snarast efter ankomst till Sverige undersökas beträffande tuberkulos. PPD-prövning skall kunna göras inom primärvården och barnhälsovården.

Länken nedan till Rikshandboken ger bra information om TB, PPD och BCG.

Vaccinationsschema, Rikshandboken (nytt fönster)

Tuberkulintest med PPD

Tuberkulintest med PPD görs för att utesluta aktiv tuberkulos och inte för att fastställa vaccinationsstatus. Resultat av PPD bedöms tillsammans med infektionsanamnes och status.

Vid misstanke om aktiv tuberkulos ta kontakt med infektionsläkare.

Tuberkulintest med PPD

Dosering: 0,1 ml med 2TU Tuberkulin PPD RT 23 SSI intracutant 

Plats: Mellersta tredjedelen av underarmens dorsalsida

Avläsning: Görs efter tre dygn med palpation och avläsning av förhårdnaden.

 • PPD < 6mm och ovaccinerad erbjuds vaccinering.
 • PPD ≥ 6 mm och ovaccinerad – RTG PULM och remiss Infektion.
 • PPD > 10 mm och vaccinerad - RTG PULM och remiss Infektion.

Se även Socialstyrelsens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos.

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos hälsokontroll, smittspårning och vaccination, Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)

Följande barn/ungdomar bör erbjudas vaccination

 • Barn/ungdomar med anhöriga från länder med hög tbc förekomst, (det vill säga, länder utanför Nordamerika, Västeuropa, Australien och Nya Zeeland) och/eller från riskmiljöer som fängelser och flyktingläger.
 • Riskländer avseende tuberkulos och hepatit B, Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)
 • Barn/ungdomar vars nära anhöriga eller hushållsmedlemmar tidigare har haft tuberkulos.
 • Barn/ungdomar där det finns aktuell tuberkulos hos nära anhöriga eller hushållsmedlem (efter kontakt med infektionsläkare)
 • Barn/ungdomar som planerar att vistas i ett land med hög tbc-förekomst hos lokalbefolkningen.( t.ex. barn som befaras bli utvisade till ett sådant land)

BCG

Ålder för vaccination:
>6 månader. Om aktuell smitta i familjen eller resa till hemlandet planeras kan barnet vaccineras tidigare. Viktigt med noggrann anamnes för att utesluta immunbrist hos barnet eller hereditet för sådan sjukdom.

Dos

 • <1 år 0,05ml. i.c.
 • >1 år 0,1 ml. i.c

OBS! 

 • BCG kan ges samtidigt som avdödade vacciner
 • BCG och MPR kan ges samtidigt men om möjligt vänta fyra veckor med MPR
 • Efter BCG-vaccination ska man vänta tre månader innan man ger annat vaccin i samma arm

Kontraindikationer BCG-vaccination

 • Aktuell tbc smitta
 • Medfödd eller förvärvad immunbristsjukdom (SIDS, HIV)
 • Nedsatt immunförsvar på grund av medicinering(t.ex. cytostatika, steroider, immunmodulerare)
 • Graviditet
 • Pågående infektion (t.ex. virusinfektion, mononukleos eller andra infektioner). Omfattande hudinfektion
 • PPD >10 mm

II. DIFTERI, STELKRAMP, KIKHOSTA

Grundvaccinering kan påbörjas oavsett ålder. Vid stor osäkerhet kan tetanus- eller difteri-titrar vara av värde. Om osäkra eller inga uppgifter om vaccination ges grundvaccinering. I Sverige finns för närvarande inget kombinerat difteri/tetanusvaccin och Infanrix (DTP) tillhandahålls inte längre. Fyrvalent DTP+polio ( Tetravac®) får därför väljas.

Grundvaccinering: Tre doser med intervall 0, 2 och 10 månader från vaccinationsstart. Nästa booster rekommenderas efter 3-5 år10 år därefter ges ytterligare en boosterdos.

För barn som fått 3-4 doser DTP före 18 månaders ålder erbjuds booster vid 5-6 års ålder samt vid 14-16 års ålder enligt nya vaccinationsschemat för barn födda 2002 och senare.

Aktuellt vaccin: Infanrix Hexa till barn 0-5 år. Tetravac till barn 6 år och äldre.

III. POLIO

Grundvaccinering bör genomföras hos alla oavsett ålder. De flesta barn har fått någon dos av poliovaccin.

 • Om barnet fått 1-2 doser oralt poliovaccin (OPV) ge 4 injektioner poliovaccin (IPV). Rekommenderade intervall: 0, 2 och 10 månader från vaccinationsstart. Nästa booster rekommenderas efter 5 år.
 • Om barnet fått 3 doser OPV ge en booster IPV och efter 5 år ytterligare 1 booster.
 • Om barnet fått komplett OPV vaccinering (5 doser) räcker det med 1dos IPV efter  5 år.

Aktuellt vaccin: Som singelvaccin ges Imovax polio, dos 0,5 ml sc eller im. I övriga fall kombinationspreparat. Se tabell Aktuella vaccin.

IV. MÄSSLING, PÅSSJUKA, RÖDA HUND

Barn 1-5 år ordineras 1 dos MPR, eftersom de får dos nr 2 av elevhälsan vid 6-8 års ålder. Barn >5 år ordineras 2 doser MPR med 1 månad - 3 års intervall så det kan anpassas efter elevhälsans schema.

Kontraindikationer

 • Akut sjukdom med feber
 • Tidigare anafylaxireaktion mot äggprotein
 • Tidigare känd överkänslighet mot neomycin eller någon annan beståndsdel i vaccinet
 • Nedsatt immunförsvar, primär eller sekundär immundefekt

Behandlande läkare avgör om vaccination av barn med HIV-infektion eller kronisk JCA bör ske. För barn som fått humant gammaglobulin eller blodtransfusion, uppskjuts vaccinationen tre månader.

Spädbarn som fått mässlingsvaccin eller MPR före ett års ålder erbjuds två vaccinationer MPR till. Om barnet är >15 månader och en snar avvisning kan vara förhanden, kan en andra dos ges redan en månad efter första vaccinationen.

Aktuellt vaccin: Priorix, dos 0,5 ml sc.

V. HAEMOPHILUS INFLUENZAE

 • Efter 6 års ålder saknas dokumentation för behov av vaccinering.
 • Barn < 1 år ges tre doser med intervall 0, 2 och 10 månader från vaccinationsstart.
 • Barn 1-5 år som ej behöver någon annan grundvaccination erbjuds 1 dos monovalent Hib-vaccin.

Aktuellt vaccin: Act-Hib dos 0,5 ml gives im. Överväg kombinationsvaccin, se tabell Aktuella vaccin.

VI. HEPATIT B

 

Riskgrupper:

 1. Barn till föräldrar från länder med intermediär till hög prevalens av Hepatit B. Riskländer avseende tuberkulos och hepatit B, Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)
 2. Barn som bor i familj med kronisk HbsAg bärare.

Barn som påbörjat vaccination av Hepatit B i annat land fullföljer vaccinationen. Vid läkarundersökning rekommenderas kontroll av HbsAg. Om HBsAg är negativt och barnet är ovaccinerat erbjuds vaccin. Om HBsAg positivt skicka remiss till infektionskliniken. Hepatitserologi syfte är att identifiera aktiv infektion. Ett vaccinations-program omfattar tre injektioner. Doser vid 0, 1 och 6 månader.

Aktuella vaccin:

 • Engerix B/HBVAXPRO 10 microgram (0,5 ml) im inj ( upp tom 15 åå)
 • Engerix B/HBVAXPRO 20 microgram (1 ml) im inj (from 16 åå)

Överväg även kombinationsvaccin med andra barnvacciner (till exempel Infanrix-Hexa), se tabell Aktuella vaccin.

 

VII. PNEUMOKOCKER

Alla barn vaccineras mot pneumococcer vid 3, 5 och 12 månaders ålder i svenska barnvaccinationsschemat. Vaccination mot pneumokocker ska erbjudas barn upp tom 5 års ålder.

Barn <12 månaders ålder ges 3 doser pneumococcvaccin 0,5 ml im inj vid 0+2+10 månader.
Barn 12-23 månaders ålder ges 2 doser pneumococcvaccin 0,5 ml im inj vid 0+2 månader. Barn 2-5 år ges en dos pneumokockvaccin 0,5 ml im inj.

 Aktuella vaccin

 • Prevenar 13

VIII. HPV

Alla flickor födda 1999 eller senare ordineras 2 doser HPV-vaccin med 6 månaders intervall. Flickor som har fyllt 14 år ska alltid erbjudas ett 3-dosschema oavsett vilken årskurs de går i. Dos 2 ges minst 2 månader efter dos 1 och dos 3 ges minst 6 månader efter dos 2.

BARN MED OSÄKRA VACCINATIONSDATA

Barn kan vara bristfälligt vaccinerade trots skriftlig dokumentation om givna vaccinationer. Exempel på sådana länder är Kina, Somalia och Afganistan. Om tveksamheter kring vaccinationsdata kan man överväga titrar av difteri och anti-Hbs som screening. Om avsaknad av titrar utgå från att barnet är ovaccinerat. Starta från början.

Dokumentation

Upprättande av vaccinationskort bör göras för alla barn som lämnar barnhälsovården innan överföring till elevhälsovården samt för alla barn som lämnar elevhälsovården.

Särskilt angeläget är att barn som exempelvis utvisas från Sverige får med sig skriftlig dokumentation om i Sverige givna vaccinationer.

Patientmallar, Region Jönköpings län (begränsad behörighet, nytt fönster)

Ansvariga: Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare, Karin Jönsson, distriktsläkare, Peter Iveroth, smittskyddsläkare.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hälso- och sjukvård till barn och ungdomar från andra länder

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv