Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Åldersbedömning - förfrågan om

Bakgrund

Ålder är en del av en persons identitet tillsammans med namn och som regel medborgarskap. Socialstyrelsen anser att det är skäligt att samhället, i situationer då tveksamhet om uppgiven ålder föreligger, erbjuder och genomför medicinska åldersbestämningar.  Åldersbestämningar måste uppfylla krav på objektivitet, vetenskaplighet, kvalitet och rättsäkerhet.  I FNs konvention om barns rättigheter, liksom av svensk lagstiftning och asylprocedurdirektivet, art 17.6, framgår att barnets bästa alltid ska komma i första rummet.

Det finns inte någon medicinsk eller psykosocial metod som exakt kan fastställa den kronologiska åldern på en person i övre tonåren. Medicinska metoder, dvs läkarundersökning och röntgen, förefaller vara de för ändamålet lämpligaste metoderna. Tolkning av utlåtande från radiologer är svår att göra för en mottagare som inte har medicinsk, radiologisk eller statistisk kompetens.

(SOSFS  2012:13 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:11) Medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn.)

Handläggning

I Landstinget i Jönköpings län är det erfarna överläkare i pediatrik öppenvård som gör åldersbedömningar. Alla utlåtanden kontrasigneras sedan av länets barnhälsovårdsöverläkare.

Vår bedömning består av följande delar:

1. Allmän bedömning
Den barnmedicinska bedömningen utgör den basala delen av den medicinska åldersutredningen. Den omfattar i första hand anamnestiska uppgifter, värdering av tillväxt över tid inklusive aktuell längd/vikt samt psykomotorisk och somatisk utveckling inklusive pubertetsutveckling. Bestämning av tand-och skelettålder är ett komplement.

2. Skelettåldersbestämning
som komplement i utredningen. Skelettåldersbestämning bör göras av specialist i barn-och ungdomsradiologi och helst med hjälp av både GP (Greulich-Pyle)och TW 2 (Tanner-Whitehouse). Tolkning av resultat görs av barnläkare med erfarenhet av pubertets- och åldersutredningar.

3. Tandutveckling 
Tandåldersbestämning bör utföras av odontolog med särskild erfarenhet inom området t.ex. odontologisk radiolog, rättsodontolog eller specialist inom området barntandvård.

Pedagog och/eller psykolog utlåtande- som stöd för  mognadbedömning – i vissa fall.

4. Sammanvägning och tolkning av resultat
Som framgår av föregående avsnitt finns det inte någon möjlighet att med stöd av medicinsk utredning fastställa absolut rätt ålder. Den biologiska variationen är betydande och ökar med åldern.

Baserat på Socialstyrelsens rekommendationer anser vi att ansvarig barnläkare som har kunskapen att tolka resultat ska vara den som sammanställer de olika medicinska utredningarna och formulerar en sammanvägd bedömning.  Vid sammanvägning av olika undersökningsresultat kan diskrepansen mellan dessa vara betydande.

Utgångspunkten måste vara en barnmedicinsk helhetsbedömning.

Ansvarig

Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare

Inger Ekengard, överläkare pediatrik öppenvård

Augusti 2013

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv