Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Sjuksköterska - Hälsosamtal

Sjuksköterska träffar barnet och familjen och går igenom anamnes med stöd av samtalsunderlag. Traumatiska upplevelser?- Beredskap för att erbjuda stöd och samtalskontakt vid behov. Samtalet ska innefatta den undersöktes hälsa avseende:

  • tidigare och nuvarande fysiska och psykiska hälsotillstånd
  • psykosocial situation
  • erfarenheter av traumatiska händelser.

Samtalsunderlag hälsouppgifter nyanländ till Jönköpings län, barn och ungdomar (pdf, nytt fönster)

Samtalet ska även innefatta frågor om den undersöktes vaccinationsstatus, exponering för smittrisker samt de övriga uppgifter som kan behövas ur smittskyddssynpunkt. Frågorna ska ställas med utgångspunkt i den epidemiologiska situationen på de platser där den undersökte har vistats före ankomsten till Sverige.

Social historia: Familj, skolgång, aktuell situation, socialt nätverk och tidigare svåra upplevelser.

Medicinsk historia: Graviditet/förlossning och neonataltid. Tidigare sjukdomar /funktionsnedsättning. Läkemedel. Tidigare tandvård och om aktuella besvär. Allmän utveckling. Syn, hörsel och tal. Tillväxt och kostanamnes. Aktuella symtom.

(Kvinnlig omskärelse- enbart relevant om ursprung från länder där sedvänjan förekommer, se länk kring aktuella länder och innebörden, se karta könsstympning. Fråga om könsstympning. FFa viktigt att fråga om urinvägssymtom, menstruationsbesvär, obstipation, se samtalunderlag.  Om utfall- boka tid för läkarbedömning. Sjuksköterska undersöker inte yttre genitalia.)

Female genital mutilation and other harmful practices, WHO (nytt fönster)

Tillväxt: Vikt och längd (och huvudomfång barn 1år och yngre). Tillväxt, inkl kostanamnes - ensidighet, ev. undernäring? Tänk på pubertet och tillväxt. Är barnet åldersadekvat?

Mun o svalg:

  • Barn med mycket nedsatt tandhälsa, i övrigt friska - informera Folktandvården muntligen så att barnet kan kallas.
  • Barn med mycket nedsatt tandstatus, matningssvårigheter, funktionsnedsättning, hjärtfel-läkarbedömning inför remiss till folktandvården.

MRSA-provtagning ordinerat av Folktandvården?

Läkare på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen/vårdcentralen ska stå som svarsmottagare på remissen. Vid positivt svar ska läkare på vc informera patienten (vårdnadshavare), skicka remiss till Infektionskliniken, notera i Cosmic att patienten är MRSA-positiv samt göra klinisk anmälan i SmiNet. Folktandvården meddelas om både positivt och negativt svar. Skicka meddelande till Folktandvården genom att trycka ut MRSA-svaret från LabRos.

Vaccinationsanamnes: Sjuksköterskan tar vaccinationsanamnes och fyller i sida 1- ” vaccinationsanamnes” av ordinationsblanketter:

Aktuella internationella vaccinationsprogram kan hämtas från

Under 2015 distribueras en pärm till alla vårdcentralen med information om olika länders vaccinationsprogram från 1999 till 2014. Från och med 2015 får vaccinationsansvarig på respektive vårdcentral årligen uppdatera pärmen med årets information.

Basal infektionsutredning:

Tänk på att PPD görs för att utesluta aktiv TBC. Om ärr finns är  det aldrig aktuellt med vaccination.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hälsoundersökning barn och ungdomar från andra länder

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv