Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Enures hos barn

Enures är inkontinens under sömn hos barn >5 år.
Prevalensen är ca 10 % vid 7 års ålder. Av dessa blir 15 % spontant besvärsfria årligen, och prevalensen vid 12 års ålder är cirka 3 %. Självkänslan hos barn med enures minskar och det upplevs hos större barn och ungdomar många gånger som mycket traumatiserande och förhindrar socialt liv i form av övernattningar, läger etc. Risken för psykisk o fysisk misshandel ökar.

Enures kan förekomma med eller utan samtidig daginkontinens.

Sekundär enures innebär att barnet har varit torrt under minst 6 månader. Man bör då först utesluta UVI och nydebuterad diabetes.

Orsaker

 1. Stor nattlig urinproduktion
 2. Förhöjd detrusoraktivitet
 3. Djup sömn
 4. Snarkning
 5. Förstoppning.

Det finns ofta en starkt ärftlig disposition och en ökad risk föreligger också vid neuropsykiatrisk problematik, som ADHD.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Information och råd inom BHV, elevhälsa och vårdcentral. Remiss till BUMM efter 6 års ålder.

Diagnostik och utredning

Hos barn med enures(nattväta) krävs sällan någon annan utredning än anamnes och fysiskt status. Uppvisar barnet symtom dagtid ska utredning övervägas. Barn med diabetes uppvisar oftast en ökad törst. Barn med tömningssvårigheter kissar med dålig stråle och behöver oftast krysta. 

Prevention

Råd som syftar till att förebygga förstoppning och daginkontinens ges via BHV. 

Behandling

 • Föräldrarna måste förklara för barnet att nattvätan inte är barnets fel.
 • Barn ska kissa regelbundet under dagen, minst 6 gånger. Äta och dricka regelbundet.
 • Inga stora mängder vätska 2 timmar innan sänggående. Det är mer effektivt att uppmuntra till ökat intag av dryck tidigare på dagen.
 • Behandla eventuell förstoppning (Faktadokument Förstoppning hos barn)
 • Barnet ska varva ner innan det är dags att sova
 • Tillräckligt med sömn

Efter 6 års ålder sker tilläggsbehandling med desmopressin eller larm via BUMM.

Barnperspektivet

Barnets delaktighet i beslut om behandling, och val av behandling är grunden för handläggning. FN's barnkonvention; 3. Barnets bästa ska komma i första rummet. 12. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Omvårdnad

Lakansskydd kan förskrivas. Barnet själv ska vara delaktig i beslutet om lakansskydd eller blöja ska användas.

Fastställt: 2017-11-03

Reviderad: 2019-11-19

Giltigt till och med: 2021-11-19

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2019-12-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv